Carrera acadèmica del PDI-FImprimeix aquesta informació

Inma Rodríguez Cantalapiedra

L’evolució en els darrers 7 anys de crisis de les places de professor funcionari a la UPC ha decaigut en un 15% (veure Fig. 1). Les categories de professor titular d’escola universitària (TEU) (figura a extingir) és la que ha sofert major descens (41%), degut a les jubilacions i al pas a TU, seguides d’un 11% de les de catedràtic d’universitat (CU) i un 6% de titular d’universitat i catedràtic d’escola universitària (TU/CEU).

Evolucio_PDI_F_categories

Figura 1. Evolució del professorat funcionari per categories.

En particular la figura de professor CU en el curs 2014/2015 correspon a un 26% del total de les places de funcionari i d’aquestes només un 8% estan ocupades per dones (veure Fig.2). Cal destacar que en el cas de places de TU aquesta relació és del 25%.

Evolucio_PDI_F_genere

Figura 2. Evolució del professorat funcionari catedràtic d’universitat segons gènere.

La definició d’unes taxes de reposició del 10% en el cas del Personal Docent i Investigador (PDI) fins l’any 2014; una taxa de reposició del 50% per a l’any 2015 i una taxa de reposició del 100% per a l’any 2016 ha provocat la reducció de l’oferta d’ocupació i també, per descomptat, de la plantilla de la nostra universitat. Sobre algunes d’aquestes taxes de reposició, fixades pel govern de l’Estat espanyol, encara hi ha hagut restriccions afegides per la Generalitat de Catalunya pel tipus de places (laborals en lloc de funcionaris).
Com a conseqüència directa d’aquestes situacions, gairebé totes les places de l’oferta pública d’ocupació de les universitats públiques catalanes només han anat destinades a la contractació d’agregats, en perjudici de places de promoció d’agregat o de TU a catedràtic contractat o CU. Els professors TEU es promocionen a TU directament i en les seves pròpies places un cop obtenen l’acreditació corresponent.
El passat 11 de setembre es va publicar el Reial Decret Llei 10/2015 que permet convocar places de promoció “interna” de TU a CU sense que aquestes places —que provenen de promocions de funcionaris— computin, de manera genèrica, com a taxa de reposició. A Catalunya el col·lectiu d’acreditats a CU necessita la convocatòria per part de la Generalitat de les corresponents places de funcionari de professor TU per activar la promoció interna, ja que el nombre de places per promoció interna, segons el RDL, no pot superar el nombre de places de PDI funcionari convocades pel torn lliure. Però el model de la Generalitat convoca exclusivament places de professors contractats en règim laboral.

Els rectors catalans han realitzat un comunicat per demanar una ”interpretació flexible” del text per tal que les places que s’han de convocar pel torn lliure puguin ser tant de TU o CU funcionari com de personal laboral: Agregat o Catedràtic Contractat.

 Tot seguit la presidenta de la Junta de Personal Docent i Investigador Funcionari, Olga Alcaraz, ens dona la seva opinió sobre aquest tema.

Olga Alcaraz i Sendra

Presidenta de la Junta de PDI funcionari

L’aprovació del Reial Decret Llei 10/2015 d’11 de setembre és una doble bona notícia. Per primer cop, la llei contempla la promoció interna pel PDI funcionari. I, malgrat el difícil context actual, la desvincula (de forma directa sí, però no indirectament) de la taxa de reposició.

La promoció interna és un mecanisme perfectament establert a la gran majoria de cossos funcionarials (un exemple ben proper n’és el PAS funcionari) i a més, és un dret reconegut a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Fins ara la llei no contemplava aquesta possibilitat pel PDI funcionari i en conseqüència, l’única opció per promocionar era fer-ho concursant a places convocades pel torn lliure. Afortunadament aquesta situació ha canviat.

Tot seguit aprofitaré per exposar algunes reflexions entorn al nou escenari que ens obre l’aprovació, en el context actual, del RDL esmentat.

Una qüestió molt important que s’haurà de definir és com s’articulen els nous concursos de promoció interna dins de cada universitat; aquí se’ns obre un ampli ventall de possibilitats. Una opció seria definir una normativa dels concursos de promoció interna, que reconegui els mèrits del PDI que opta a aquesta promoció, valorant-ne la seva experiència i capacitats en el lloc de treball. Una altra seria no fer-ho, de forma que al cap i a la fi s’acabi configurant, per defecte, un mecanisme de promoció interna que no es diferenciï en pràcticament res als concursos pel torn lliure i que, per tant i de fet, no pugui ser considerat com una promoció. Cal posicionar-nos ja, d’entrada, contra aquesta no impossible segona opció que, personalment, valoraria molt negativament. Després dels anys de lluita per aconseguir aquest dret, i ara que finalment apareix recollit a la llei, hem de ser capaços, tots plegats, d’articular un mecanisme de promoció interna amb cara i ulls i, en benefici, de les persones i de la universitat.

Un altre interrogant que es plantejarà de seguida és el de quantes places de promoció interna s’han de convocar. Personalment estic a favor que tot el PDI funcionari amb acreditació de CU ha de poder optar a un concurs de promoció interna. En l’actual marc legal, i ja des de fa molts anys, la universitat no està organitzada en càtedres. Per aquesta raó, i en la mesura doncs que la figura de CU no és una figura estructural de la universitat, no hi ha cap motiu per limitar-ne el nombre. A dia d’avui, l’accés d’un PDI a una plaça de CU ha de significar principalment, i gairebé exclusivament, un reconeixement de la seva activitat acadèmica; reconeixement que, no ho oblidem, ha estat prèviament certificat per un organisme avaluador extern. Caldrà doncs començar a pensar i assumir que si a una universitat hi ha molts CUs, això és un indicador de l’elevat grau d’excel·lència del seu PDI. En aquest sentit, avui en dia, veiem com a absolutament normal que un TEU amb acreditació de TU promocioni automàticament a TU, o que un col·laborador amb acreditació d’agregat promocioni automàticament a aquesta figura, i també tots coincidim en que un agregat interí ha de tenir opció a concursar a una plaça d’agregat. Així mateix, per tant, cal esperar que siguem capaços de construir un futur proper en el que sigui igual de normal que un PDI funcionari amb acreditació a CU pugui optar a aquesta plaça mitjançant un mecanisme de promoció interna ben i clarament establert.

També caldrà pensar en temes transitoris; com es gestionarà a curt termini la bossa de PDI amb acreditació a CU que ha anat formant-se en aquests últims anys?. A la UPC estem parlant d’una bossa d’una vuitantena de persones, i a ningú se li escapa que la situació econòmica de la nostra universitat és la que és. En aquest sentit, sóc del parer que caldran mesures excepcionals per donar sortida a aquesta situació que també n’és. Si caiem en una hipotètica solució “fàcil”, convocant les places en comptagotes, no farem sinó provocar que la bossa es vagi fent més gran.

No voldria pas acabar, sense fer abans una reflexió sobre la qüestió de gènere que planteja l’escrit que em precedeix. Les dades són prou explícites i, desgraciadament, de diagnosis com aquesta ja fa molts anys que en tenim. Més enllà doncs de les reiterades i sempre necessàries diagnosis, i si de forma decidida volem canviar la realitat, cal establir, ja, polítiques que ens portin a assolir l’objectiu. I en aquest sentit, si el compromís de la UPC en la qüestió de gènere és realment aquell que la institució sovint explicita, calen ja indefectiblement polítiques actives de discriminació positiva. En aquest sentit, em permeto fer, a tall d’exemple, una proposta ben estretament relacionada amb la temàtica que ens ocupa: fem una reserva d’un 50% de la places que surtin per promoció interna, a les professores TU o CEU que tenen l’acreditació de CU!

Deixa un comentari