Eleccions generals 20-D: propostes dels partits polítics en relació a la universitatImprimeix aquesta informació

Laia Haurie

Des d’UpiC hem contactat amb els diferents partits polítics, amb llista a Catalunya, que es presenten a les eleccions del 20 de desembre per demanar-lis quines són les seves propostes en relació amb la universitat. A continuació us detallem les respostes dels partits. En els cassos en els que no hem rebut resposta hem extret la informació del programa electoral.

CIUTADANS

Ciutadans en el seu programa electoral crítica reiteradament l’endogàmia de la universitat, la burocràcia i la mala utilització que es fa dels recursos. A fi de corregir aquestes qüestions Ciutadans proposa una reforma universitària que introdueixi:

 • Canvis en la selecció i motivació del professorat

Proposen dues vies de selecció de PDI: acreditacions públiques que donarien la condició de funcionaris als espanyols i als ciutadans de la UE, i contractació directa després de proves públiques. Recalquen la necessitat de presència internacional, excel·lència investigadora i eliminar la gestió com a mèrit.

Plantegen una avaluació externa de la qualitat de la investigació en les universitats en base a: la posició en rànquings internacionals, al nombre de sexennis del seu PDI, als projectes d’investigació, el finançament extern, les patents, la transferència, la innovació , els doctorats d’excel·lència i la internalització.

Per avaluar la recerca del professorat proposen el desenvolupament de rànquings bibliomètrics per àrea. Proposen eliminar l’ANECA com agència d’acreditació. L’única funció de l’ANECA seria la de validar títols.

 • Canvis en els sistema de govern

Substitució del Consell Social i del Consell de Govern pel Consell de la Universitat, amb 21-25 membres i majoria absoluta d’acadèmics per garantir l’autonomia universitària. El Consell de la Universitat nomena al rector que podria ser un acadèmic estranger. El rector ha de tenir més poder executiu, nomenarà vicerectors, degans i directors de centre, i ratificarà l’elecció dels directors de departament. Proposen una reducció d’estructures existents com el claustre i l’eliminació d’aquelles que no siguin imprescindibles.

 • Millores en el finançament, millores en la gestió dels recursos i el rendiment de comptes.

Recomanen mantenir l’objectiu europeu d’invertir el 3% del PIB en educació superior. Indiquen que això requerirà un augment substancial que no es podrà assolir en pocs anys. Proposen que la universitat tingui les següents vies de finançament:

– Taxes universitàries regulades per les comunitats autònomes en coordinació amb l’Estat. L’increment de taxes ha d’anar acompanyat d’un increment de beques.

– Contribució addicional a través d’un programa de becaris d’excel·lència matriculats.

– Finançament per objectius, basada en la seva especialització i en una avaluació externa i objectivable de la universitat i els seus centres.

– Finançament addicional basada en l’impacte internacional de la recerca dels seus centres o departaments.

– Fonts de finançament externa: fons competitius (overheads), contractes de col·laboració regulats, etc.

El 20-25% del finançament hauria de dependre de resultats i reverteixi en els departaments i centres que els han generat. Aquesta avaluació tindrà en compte els resultats obtinguts en recerca; els resultats docents, mesurats per la taxa d’ocupació dels graduats, i l’estabilitat financera i el rendiment de comptes.

Proposen revisar i racionalitzar la política de beques.

 • Augment de la internacionalització

Proposen adaptar models similars als australians o canadencs; introduir un sistema de taxes i matrícules diferencials i elevades per estudiants no comunitaris; incentivar la cooperació entre universitats i la creació de xarxes que impulsin aquesta internacionalització.

 

DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT

En el seu programa fan una denúncia a l’ofegament que pateix Catalunya per part de l’estat espanyol i a que això ha afectat a les polítiques dutes a Catalunya durant al seu govern en matèries com la sanitat i l’educació. Pel que fa a mesures concretes es comprometen a promoure un increment sostingut de la despesa en salut, educació i serveis socials, respecte a la despesa global de les administracions públiques. A continuació us transcrivim les propostes sobre ensenyaments postobligatoris universitaris i de formació professional extretes del programa electoral:

Un nou estat ens ha de permetre disposar de les eines i els recursos per fer-ho possible. Mentre no es materialitzi, però, cal treballar també en aquestes matèries a les Corts Generals espanyoles per garantir un sistema de formació professional i d’ensenyament superior català de qualitat, cohesionador i accessible. A aquest efecte:

 • Exigirem la gestió de forma integrada de tot el sistema de beques i ajuts als estudiants matriculats en el sistema universitari català, fent del nou sistema de beques un dels més eficients d’Europa. Un model de preus, beques i ajuts que garanteixi l’efectiva equitat en l’accés a l’ensenyament superior. L’Estat no ha complert cap de les sentències (incloent-hi les resolucions del TC) que l’instaven a fer efectiu el traspàs de les beques i els fons associats a Catalunya.
 • Incrementarem la dotació actual de beques i ajuts per situar-la, en relació al PIB, a un nivell destacat de la llista de països de l’OCDE. Avui en dia l’Estat incompleix les seves obligacions en matèria d’ajuts a l’estudi, no assumint el cost íntegre de la matrícula universitària de la beca bàsica i fent recaure el seu cost de manera injusta en el sistema universitari català.
 • Flexibilitzarem la legislació vigent en matèria universitària per tal de reforçar l’autonomia de les universitats (organitzativa, financera, de gestió de personal i acadèmica), possibilitant el desenvolupament d’òrgans de govern, d’execució i de consulta i participació més oberts a la societat (Universitats de Patronat), i amb estructures internes més reduïdes, més acadèmiques i més àgils.
 • Derogarem la LOMCE, la seva invasió competencial i l’establiment de models obsolets en l’accés a les universitats.
 • Superarem el marc únic i rígid funcionarial i la discriminació de les figures contractuals en el sistema universitari, les quals dificulten la participació del professorat permanent en el govern de les universitats, en tribunals, etc.
 • Promourem els canals de relació entre la universitat i el conjunt de la societat, de manera que responguin de manera satisfactòria i ràpida a les demandes i necessitats.
 • Reclamarem un increment del finançament per a les universitats i centres de recerca (consorcis de recerca, parcs científics i tecnològics) a l’alçada de les seves necessitats, que els permeti ser competitius i participar en els acords i consorcis internacionals.
 • Exigirem una distribució dels fons destinats a recerca procliu a la millora del coneixement i de la innovació, amb un repartiment que consideri els projectes competitius i que consideri els ratis d’investigadors i el volum de recursos recaptats.
 • Promourem un canvi jurídic per assegurar l’autonomia dels centres de recerca i de les institucions científiques, i la seva no-afectació i paralització per mesures administratives i burocràtiques del sector públic en general.
 • Evitarem l’afectació injusta al sistema de recerca de les disposicions generals del sector públic en àmbits com les taxes de reposició de recursos humans o de finançament. Aquestes perjudiquen severament l’evolució, el creixement i el desenvolupament de tot el potencial dels centres.

Exigirem i garantirem respecte per a la creació, ordenació, desenvolupament i consolidació d’un sistema propi de formació professional de qualitat adaptat a les necessitats personals i professionals de les persones i de les empreses, amb un model de formació professional dual obert i flexible que permeti la contextualització als diferents tipus d’empreses, d’acord principalment amb el model productiu de Catalunya.

 

EN COMÚ PODEM

Ens van remetre al seu programa on tenen un apartat d’universitats molt detallat. A continuació us presentem un extracte de les seves propostes que trobareu a l’apartat 5. Universitats i Recerca del programa.

5. Universitat i recerca:

5.1 Garantir l’accés universal a l’educació universitària amb independència de la situació socioeconòmica.

 • Tornar, en el primer any de legislatura, als preus d’abans del 2011, amb l’horitzó de la gratuïtat, tal com es fa en la majoria de sistemes universitaris europeus.
 • Despenalitzar taxes superiors per a estudiants estrangers que acreditin insuficiència de recursos econòmics.
 • Facilitar les condicions per a l’estudi de carreres universitàries en format de via lenta i/o d’horari nocturn.
 • Recuperar la segona convocatòria d’avaluació.
 Derogar el sistema 3+2 en els graus universitaris.

5.2 Proposar una nova Llei d’Universitats per 
garantir l’autonomia i la transparència 
de les universitats.

 • El Claustre recuperarà el seu paper en la presa de decisions estratègiques i tornarà a tenir caràcter decisori en qüestions estratègiques com el pressupost, els estatuts de la universitat o altres qüestions rellevants que afectin la plantilla.
 • La gestió i el govern de les universitats públiques seran participatius, i es faran públiques i accessibles totes les informacions, especialment les econòmiques, sempre des del respecte a la privacitat de les persones.
 • No es podrà finançar universitats privades amb capital públic, o en tot cas les universitats de gestió privada o mixta amb finançament públic s’hauran de convertir en universitats públiques.

5.3 Incrementar la inversió pública en educació superior fins al 2% del PIB per equiparar-nos amb la mitjana europea.

 • Augmentar la inversió en educació superior en aquesta legislatura fins al 2% del PIB, tal com s’ha marcat Espanya en els objectius Europe 2020. Aquest augment d’un 0,7% del PIB (7.200 M €) de la inversió actual ha de permetre la progressiva reducció de les taxes de matrícula. A més, ha de servir per solucionar l’actual estat de falta de personal i per millorar la seva situació de precarització.

5.4 Augmentar la inversió pública en beques, de l’actual 0,11% fins arribar a la mitjana europea 
del 0,24% del PIB.

 • Augmentar la inversió pública en beques, de l’actual 0,11% fins arribar a la mitjana europea del 0,24% del PIB.
 • Adjudicar beques salari per pal·liar el cost d’oportunitat, tot basant els criteris d’adjudicació en la renda dels candidats.

5.5 Eliminar la precarització a les universitats 
i centres de recerca.

 • Eliminar la limitació de reposició de personal actual, permetent que les universitats renovin el personal que
s’ha jubilat. Afavorir que el personal docent, investigador o d’administració i serveis acomiadat, o “no renovat” en els darrers anys tingui posicions preferents per a la contractació.
 • Acabar amb les situacions irregulars i l’abús de figures com la del professor associat per cobrir la mancança de personal.
 • Implementar una carrera investigadora, dissenyada gràcies a les recomanacions europees i a la consulta als col•lectius implicats, per subvertir la situació actual.
 • Garantir un salari mínim als investigadors en etapa formativa predoctoral i postdoctoral, un salari mínim. La seva quantia dependrà dels anys d’experiència que acumuli cada persona.
 • Impulsar mecanismes que permetin crear contractes tenure-track destinats a joves investigadors que han acabat la seva formació postdoctoral. A més a més, garantirem el finançament de projectes que contemplin la contractació de tècnics i , estudiants predoctorals o postdocorals.
 • Crear contractes de reincorporació específics per a la etapa que segueix a la maternitat i paternitat, per tal de protegir la conciliació laboral i familiar.
 • Garantir que les convocatòries siguin estables en el temps, que tinguin un calendari fix i que compleixin el terminis marcats, tant per a les sol•licituds com per a les resolucions.

5.6 Incrementar les ajudes pre i postdoctorals.

 • Incrementar les ajudes a personal pre i postdoctoral, de manera que arribin a cobrir fins a un mínim del 60% de les sol•licituds.
 • Impulsar que les ajudes tinguin forma de contracte durant tota la seva durada.
 • Actualitzar l’import de l’ajuda, que no ha canviat des del 2008, d’acord amb els increments en el cost de la vida.

5.7 Reformular els criteris d’avaluació de la carrera investigadora.

 • Fer més transparent els processos d’avaluació duts a terme per l’ANEP per adequar les avaluacions a la realitat universitària, tot emprant mecanismes que afavoreixin la participació de la comunitat universitària.
 • Valorar la docència tenint en compte no només la quantitat d’hores impartides, sinó la seva qualitat. Alhora valorar positivament aquelles activitat dedicades a la divulgació científica.
 • Graduar l’avaluació d’acord amb la qualitat i l’impacte de la investigació realitzada en cada moment, per valorar també les patents, la mobilitat entre centre i àrees, l’organització
de congressos i fonamentalment l’execució de projectes col·laboratius, sobretot a nivell internacional
 • Valorar la gestió realitzada per investigadors principals tenint en compte tant el grau de satisfacció del personal contractat com la gestió realitzada a nivell científic; es tindrà en compte la qualitat i no només el nombre de tesis doctorals dirigides, l’obtenció de projectes o de noves línies d’investigació.
 • Consolidar un sistema de seguiment anual de tesis doctorals.

5.8 Consolidar un pla de mobilitat al llarg de la carrera

 • Consolidar plans de mobilitat per possibilitar que els investigadors canviïn de centre com a mínim una vegada a la seva carrera investigadora. Aquest fet permet evitar l’endogàmia i els favoritismes existents a la universitat espanyola.
 • Promoure programes que afavoreixin l’intercanvi i
la col•laboració entre grups, per millorar la formació i establir noves xarxes de cooperació amb científics i centres d’investigació de prestigi internacional.
 • Garantir el reconeixement a l’Estat espanyol de l’experiència professional adquirida a l’estranger, per promoure la reincorporació d’investigadors al sistema espanyol d’I+ D+i.
 • Treballar per desenvolupar un programa de retorn per a investigadors joves expatriats.

5.9 Desenvolupar un “Pla estratègic de suport i foment 
a la investigació i la transferència de coneixement 
2016-2020”.

 • Establir un programa de retorn per a investigadors joves expatriats.
 • Crear una Agència Estatal Pública per al Foment de la Transferència del Coneixement, amb una línia de finançament de projectes directament vinculada a l’ICO.
 • Introduir la figura d’investigador júnior en el si de la normativa actual que reconegui avantatges fiscals i econòmics per als organismes públics i privats que l’utilitzin.
 • Duplicar l’import econòmic dels programes adreçats al foment de la investigació i el desenvolupament.
 • Establir una línia específica de recerca, amb una dotació econòmica que dupliqui l’actual, per als programes d’investigació de l’àmbit de les ciències socials i de les humanitats que persegueixin la transformació social de la ciutadania, la participació ciutadana i l’aprofundiment democràtic.

5.10 Dissenyar polítiques científiques més transparents i socialment compromeses.

 • Revisar i modificar la despesa 46 (I+D+i) dels pressupostos generals de l’Estat amb l’objectiu de reduir, fins a la seva eliminació, la recerca militar, i revisar la procedència dels préstecs inclosos en el capítol VIII, la quantia dels quals suposa el 62.4% del total de la despesa 46.
 • Divulgar els plans d’investigació.
 • Invertir en la recerca dedicada a la ciència bàsica, la qual és necessària per dotar de contingut les investigacions aplicades del futur.
 • Invertir en ciència aplicada a una millora de la qualitat de vida de les persones. Això inclou: la qualitat de l’aire, aigua
i aliments; els tractaments mèdics; el progrés tecnològic; l’estudi de plans de cohesió social i amb perspectiva de gènere; mètodes d’aprenentatge, de participació en la cultura o d’altres activitats cíviques; i els processos productius sostenibles.
 • Potenciar aquelles institucions que apliquin mesures socials capaces de promoure la conciliació familiar, la igualtat d’oportunitats i l’estabilitat laboral.

5.11 Augmentar la inversió pública en R+D+i.

 • Augmentar la inversió pública en R+D+i fins que arribi al 3% del PIB, tal com marquen els objectius Europe 2020 de la Unió Europea.
 • Fomentar la investigació sobre les problemàtiques socials urgents.
 • Fomentar la investigació bàsica, artística i humanística.
 • Fomentar la investigació que ajudi a la creació de teixit productiu de valor afegit.
 • Augmentar progressivament la dotació pressupostària destinada a R+D+i fins que assoleixi almenys el 3%
del pressupost general de l’Estat. Aquest percentatge
 del pressupost haurà d’anar destinat als diferents sectors involucrats en el procés de recerca.
 • Garantir la inversió en els sectors de generació de coneixement, formats pels científics i centres on es realitza aquesta tasca de recerca, incloses universitats, organismes públics de recerca i altres centre d’R+D+i.
 • Optimitzar els recursos disponibles per a la recerca, estimulant la inversió en equipaments i infraestructures, tot promovent el seu ús compartit entre laboratoris, instituts, universitats i parcs científics.
 • Invertir en els sectors de transferència i promoció del coneixement, per tal que s’encarreguin de forma efectiva d’enllaçar els projectes d’investigació, desenvolupament
i innovació (R+D+i) amb les demandes del sector privat i
les PIMES; perquè es desenvolupi la inversió realitzada en cooperatives de l’economia social i solidària; i perquè serveixi per divulgar el coneixement científic i tecnològic a la societat, especialment a escoles i instituts.
 • Potenciar i col·laborar amb el sector de finançament que gestiona els recursos públics i les ajudes europees, i incentivar la inversió privada vers la recerca no orientada.

 

ERC

Destaquen que la seva intenció no és reformar ni modificar el model espanyol d’universitats, sinó plantejar un horitzó de propostes per edificar un sistema català d’universitats que es desenvolupi alhora que es construeix la República catalana. Creuen en un model d’universitats sustentat pels pilars de la igualtat, l’excel·lència, el retorn social, la transparència i la sostenibilitat; en un nou país en què el coneixement ocuparà un lloc destacat i prioritari per a l’impuls econòmic i social. A continuació us exposem el seu plantejament en matèria d’universitats.

Allò que des d’Esquerra Republicana defensem per a l’accés a la universitat és garantir la igualtat d’oportunitats i equitat, per tal que l’accés l’ensenyament superior no tingui barreres econòmiques. La gestió actual separada del sistema de preus i beques provoca un desequilibri entre preus de matrícula elevats i beques escasses, promovent la pèrdua de talent i afeblint la universitat pública. Així, l’escanyament econòmic del finançament de les universitats ha propiciat un increment de preus de les matrícules que no s’ha compensat amb un increment de beques. De fet, en els últims anys s’han reduït els recursos destinats a beques i s’han endurit els requisits per accedir-hi. Les universitats tenen una dependència econòmica dels ingressos per matrícules i alhora competeixen amb els estudiants per una part dels recursos que es destinen a beques, ja que surten del finançament de les pròpies universitats.

Per tant, la sistema de finançament de les universitats està vinculat amb els preus dels estudis i el nombre de beques. Un finançament adequat del sistema universitari facilita que els preus de les matrícules siguin baixos o fins i tot gratuïts, perquè les universitats no depenen d’aquests ingressos per al seu funcionament basal. Alhora, un pla ambiciós de beques és imprescindible; i cal que tingui en compte totes les particularitats de beques necessàries: beques per renda, beques per excel·lència, beques salari i beques de mobilitat.

El finançament universitari també té implicacions en el funcionament global la universitat, no tan sols en la tasca docent. Així, el finançament de les universitats públiques ha de permetre que aquestes duguin a terme una tasca en recerca d’excel·lència. Hem d’assolir que el finançament de la recerca a nivell de país assoleixi les recomanacions europees arribant almenys al 3% del PIB, essent les universitats una part indestriable d’aquest sistema de recerca. Per aconseguir-ho cal una inversió en finançament públic sostingut al llarg del temps. Juntament amb les universitats, totes les institucions científiques han d’estar integrades en un sistema de gestió eficaç de les institucions de recerca en base al model català i amb visió integral de sistema.

La política de personal és també imprescindible en un sistema universitari i de recerca que vol ser d’excel·lència. Cal evitar la pèrdua de talent que suposa la fuga actual de personal investigador i fer possible una carrera acadèmica i investigadora a nivell professional que atregui talent extern i retingui el talent propi. Incloure el desenvolupament de la carrera professional és un dels aspectes que ha de contemplar la futura llei de la ciència de la República catalana. El talent dels professionals és un be imprescindible per l’excel·lència del sistema.

Globalment, tots els aspectes que hem tractat formen part del model de governança que han de tenir les universitats de la República catalana. No només entenem un model de governança orientat a la dimensió organitzacional (com s’escullen els òrgans directius) sinó que inclou moltes més coses. Per a Esquerra Republicana formen part del debat de governança aspectes crucials com l’estructura del govern de la universitat, el pla d’estudis i currículum, la política de professorat i de personal d’administració i serveis, la política referent a l’estudiantat, el finançament, la relació recerca-docència, la transferència de coneixement i la relació de la universitat i l’entorn. En qualsevol cas, la implantació d’un nou model de governança integral s’ha de bastir amb el debat i consens, així com en la garantia de transparència per poder posar en valor la tasca social de les universitats i fomentar el retiment de comptes. Alhora, la participació i la inclusió social i territorial són importants, perquè el país és divers i plural i aquesta és la nostra força.

Catalunya estarà preparada per exercir el lideratge i ser referent en l’àmbit del coneixement i de la formació, amb una societat basada en l’economia del coneixement i d’alt valor afegit; i on les universitats tinguin un paper destacat i protagonista. Amb la República catalana gestionarem íntegrament el sistema d’estudis superiors sense permetre l’existència de barreres d’accés a l’ensenyament universitari ni sostres de vidre per al desenvolupament professional.

 

PSC

A banda dels apartats del programa electoral, que detallem més endavant, es va posar en contacte amb nosaltres una persona del àrea socioeconòmica i ens va indicar els tres punts principals que la Secretaria d’Universitats i Recerca va exposar en una reunió amb els rectors/res de les universitats catalanes i també a les darreres eleccions al Parlament.

 1. Un Acord Nacional per a les Universitats i la Recerca. Aquest pacte ha de convertir-se en el marc de referència de la millora continua del sistema d’ensenyament superior, per tal que respongui a les necessitats de progrés, cohesió social i de desenvolupament del nostre país. Un acord que ha de donar estabilitat al conjunt de les polítiques universitàries i que s’ha de construir amb les direccions de les universitats, les comunitats universitàries, els partits polítics i amb el suport de les organitzacions socials i econòmiques del país.
 2. Desplegar les reformes legals i normatives en els diferents parlaments, però també canviar d’estils de governar en relació al món universitari, per tal que sigui efectiva, viable i sostenible l’autonomia universitària. Basada en els principis de mútua confiança entre institucions públiques al servei dels ciutadans; de fixació comuna d’uns objectius estratègics (docents-formatius, de recerca, de transferència i de contribució al progrés econòmic i a la cohesió social del país) a partir dels quals s’estableix el finançament –que ha de garantir sempre un estàndard de recursos basals que permeti una docència i recerca de qualitat a totes les universitats i que faciliti veritablement la capacitat de competir amb les principals institucions universitàries europees-; per una política de professorat, una política d’organització de l’oferta docent i una política de recerca establerta i implementada des de cada universitat en relació als objectius estratègics acordats amb l’administració i amb la societat; i per a l’establiment consensuat d’una política de beques i de preus públics que garanteixi l’accés efectiu als estudis universitaris dels estudiants amb capacitat i ganes d’esforçar-se, indistintament de la seva renda familiar o situació social.
 3. Donar suport a les universitats catalanes en l’acord per establir una moratòria en l’aplicació del Reial Decret que reorganitza els graus i màsters. Sense entrar en la durada dels estudis universitaris en aquest moment, però sí que deixar palesa l’obligació de garantir que el projecte formatiu ha de ser qualitativament potent, sòlid acadèmicament i socialment rellevant. Per tant, la seva reforma ha de néixer de l’acord entre governs i comunitats universitàries, amb un marc legal clar i amb un finançament suficient per tal que la reforma sigui un èxit.

Pel que fa al programa electoral:

Universitats accessibles i de qualitat

 • Endegarem una reforma del sistema de governança de les universitats, per garantir que funcionin en consonància amb els interessos generals de la societat, respectant la democràcia interna i l’autonomia universitària.
 • Farem un esforç pressupostari progressiu per apropar el finançament de la universitat als nivells dels països de l’OCDE.
 • Facilitarem que el fraccionament de la matrícula en 10 mensualitats no suposi costos addicionals.
 • Establirem un sistema de beques i altres ajuts que permetin que ningú pugui deixar d’accedir a la universitat per manca de recursos econòmics, si té els requisits acadèmics suficients.
 • Revisarem la política de preus i taxes.
 • Promourem un espai de coneixement mediterrani i l’oferta educativa de les universitats catalanes a l’exterior.

Un compromís amb la investigació

 • Apostem per un canvi profund en el model d’investigació on l’èxit es basi en la productivitat científica i no en una sèrie de privilegis adquirits.
 • Fomentarem la recerca base de qualitat com a estratègia de competitivitat econòmica i destinarem una part variable del finançament en funció dels resultats científics.
 • Ampliarem els ajuts a la recerca per a personal investigador novell i post-doctoral, així com els programes de retenció de talent.
 • Dissenyarem un itinerari de carrera acadèmica que deixi clars els mecanismes d’accés, d’estabilització i de promoció.
 • Eliminarem els contractes dels “falsos associats” i impulsarem una contractació no precaritzadora.
 • Promourem els grups de recerca per dinamitzar la iniciativa investigadora i afavorir la captació de finançament extern.

 

PARTIT POPULAR

El programa del partit popular recull les següents propostes:

 • Avançar en la millora de la governança i el finançament de les universitats, així com en la simplificació dels processos administratius. Afavorir una major flexibilitat en la seva organització que els hi permeti adaptar-se millor a les seves circumstàncies, mida, especialització i grau d’internacionalització.
 • Des del respecte a la seva autonomia, impulsar la transparència i l’avaluació i control dels recursos invertits, per aconseguir més agilitat i professionalització en la gestió, així com una major interacció amb la societat en la que desenvolupen la seva activitat.
 • Impulsar les escoles de doctorat, els doctorats industrials i facilitar un millor accés dels doctors al món laboral.
 • Oferir més claredat i seguretat jurídica en la definició acadèmica de les titulacions universitàries dins d’un marc de flexibilitat.
 • Per garantir la captació de talent, facilitarem un programa d’excel·lència per a la incorporació de joves professors doctors, afrontarem una simplificació i més transparència de la carrera docent universitària i flexibilitzaran addicionalment l’accés i la contractació, així com una major mobilitat del professorat universitari entre institucions i sectors.
 • Apropament de la universitat a l’empresa. Promoció de col·laboracions público-privades, afavorir la creació de joint ventures.
 • Promourem una estratègia integral de pràctiques universitàries.
 • Impulsarem la formació online i els MOOC.

El programa també inclou un apartat on es descriuen les polítiques en relació a la innovació. Una de les mesures és augmentar la inversió en R+D+i per tal que en el 2020 aquesta superi el 2% del PIB espanyol.

 

Unió Democràtica de Catalunya

Ens van fer arribar el seu posicionament respecte en matèria d’universitats, que us transcrivim a continuació.

Les universitats exerceixen un paper central en qualsevol sistema de R+D+I per a la seva triple missió: docència, recerca i transferència. Volem dibuixar les línies estratègiques del sistema universitari català, un model universitari propi que impliqui un desenvolupament ple de l’Estatut d’Autonomia en matèria d’Universitats i R+D+I.

D’altra banda la universitat és un espai molt important de transferència del coneixement, un espai dissenyat per a la formació de persones amb coneixements, valors i esperit crític, en el sentit més ampli. I gràcies a la formació rebuda aquestes persones no només poden aportar millores a la societat i són ciutadans preparats amb un valor afegit, sinó que la seva formació els oferirà un gran ventall d’opcions per a assegurar el seu futur i millorar el seu estatus social. Serà desenvolupant la seva tasca, a la seva feina amb la seva responsabilitat, que milloraran la societat i el seu propi futur.

 1. Potenciarem una oferta acadèmica més flexible, més internacional i de més qualitat.
 2. Dotarem Catalunya d’una estructura acadèmica més flexible que s’adapti als canvis en la demanda dels estudiants i dels sectors socioeconòmics.
 3. Adoptarem noves estructures acadèmiques més similars al nostre entorn europeu que possibilitin la mobilitat dels nostres estudiants i la captació d’estudiants internacionals.
 4. Identificarem i contribuirem a la visibilització d’una oferta de programes excel·lents de màsters universitaris per augmentar l’atracció i la retenció de talent i la competitivitat internacional.
 5. Incrementarem la contractació de professorat permanent excel·lent, amb mèrits homologables amb estàndards internacionals, dins del marc del Pla Serra Húnter, i lluitarem per aconseguir una legislació més flexible per la contractació de personal docent i investigador a les Universitats. Un dels nostres objectius és el d’impulsar l’ús progressiu de les figures contractuals de professorat permanent, recuperant la flexibilitat del marc laboral, i promovent, alhora, la coexistència d’aquestes amb figures temporals i rotatòries d’assistents de suport a la docència i a la recerca, amb funcions docents i de recerca ben definides, d’investigadors post-doctorals i de professorat encara no consolidat però amb voluntat de permanència, per tal de introduir a la cultura universitària catalana el concepte anglosaxó de “tenure track”.
 6. Retribuirem el personal seleccionat mitjançant aquest Pla, en funció dels seus mèrits específics i del grau d’acompliment dels objectius establerts.
 7. Treballarem per incloure sistemàticament mesures d’acció positiva per a les persones amb discapacitat a totes les convocatòries públiques dirigides al foment de la investigació, la innovació i el desenvolupament, tant amb caràcter laboral com de preparació a la carrera investigadora.
 8. Promourem l’augment de l’alumnat universitari amb discapacitat que accedeixin a programes de mobilitat internacional, establint el suport i les mesures d’acció positiva.
 9. Treballarem per la potenciació de la participació del sector privat en el sistema de la formació, de les empreses i les organitzacions empresarials, reconeixent el seu paper formador i orientador.
 10. Fomentarem l’autofinançament de les universitats públiques, dintre de la seva autonomia, ajudant a potenciar vies alternatives de finançament mitjançant convenis o acords que regulin la transferència tecnològica.
 11. Exigirem la gestió plena de les beques al nostre país per a fer-les més justes i adaptar-les a la nostra realitat territorial i a la nostra realitat socioeconòmica.
 12. Modificarem la política de beques per acabar amb la discriminació dels estudiants catalans causada pels actuals criteris de concessió de beques. adequant els criteris econòmics (llindars de renda i de patrimoni familiar) a la realitat econòmica (cost de la vida) i social dels diferents territoris, perquè les beques i els ajuts a l’estudi siguin més equitatives.
 13. Equipararem la inversió de l’Estat en beques a la mitjana comunitària.
 14. Impulsarem la transferència de coneixements de la universitat al sistema empresarial, amb els corresponents mecanismes de seguiment i control.
 15. Fomentarem el català, com a llengua docent i administrativa d’ús normal i majoritari a les universitats catalanes.
 16. Impulsarem la presència i l’ús de les terceres llengües -preferentment l’anglès-, utilitzades també per la comunitat universitària, per tal d’afavorir la seva internacionalització i la seva adequació a l’espai europeu d’educació superior.
 17. Implicarem les universitats com a aliat estratègic en els processos d’innovació del nostre teixit industrial.
 18. Fomentarem la universitat com un espai molt important de transferència del coneixement, un espai de disseny per a la formació de persones amb coneixements, valors i esperit crític, en el sentit més ampli, que oferirà als estudiants un gran ventall d’opcions per a assegurar el seu futur i millorar el seu estatus social.

També us traslladem els punts sobre universitat i R+D+i que es poden trobar al seu programa:

UNIVERSITATS

 • Dotar a l’Estat d’una estructura acadèmica més flexible, que s’adapti als canvis en la demanda dels estudiants i dels sectors socioeconòmics, acostant-la al nostre entorn europeu per possibilitar la mobilitat dels nostres estudiants i la captació d’estudiants internacionals.
 • Elaborar una oferta de programes excel·lents de màsters universitaris per augmentar l’atracció i la retenció del talent, així com la competitivitat internacional.
 • Intensificar la participació del sector productiu, de les empreses i de les organitzacions empresarials, en el sistema de formació universitària, reconeixent el seu paper orientador i formador.
 • Exercir plenament la gestió de les beques a Catalunya per a fer-les més justes i adaptar-les a la nostra realitat territorial i a la nostra realitat socioeconòmica i equiparar la inversió de l’Estat en beques a la mitjana comunitària.

R+D+I

 • Augmentar al 3,5% la inversió en R+D+i.
 • Eliminar les traves burocràtiques en la R+D+i per tal de promocionar la transferència del coneixement.
 • Canviar el model de governança de les universitats i de les OPIS, per tal de fer un sistema més flexible que permeti apostar per la R+D+i.
 • Impulsar una política fiscal favorable a la recerca i la innovació. En particular, millorar la bonificació sobre els beneficis empresarials reinvertits en R+D+i.

 

 

Deixa un comentari