Evolució de les plantilles de Professorat Docent Investigador (PDI)Imprimeix aquesta informació

Inma Rodríguez

Recentment l’Observatori del Sistema Universitari (OSU) ha publicat un informe de les plantilles de personal docent e investigador (PDI) de les universitats públiques catalanes entre els cursos 2004/05 i 2014/15 on analitza les principals tendències.

Les conclusions de l’informe apunten a un decreixement de les plantilles d’un 23% en els últims 5 anys i un augment de 5 punts en la temporalitat. En el curs 2004/05 el 54% de la plantilla era estable, mentre que en el curs 2014/15 era del 49%. Les universitats catalanes superen el percentatge màxim permès de PDI temporal, que és el 40% del total del PDI. A més a més les retribucions del PDI es troben a nivells dels anys 80 i si s’analitza l’edat de la plantilla veiem que està molt envellida.

A continuació mostrem la situació de la nostra universitat.

fig1_evolpdi

Figura 1. Evolució del nombre total de PDI (blau) i nombre total de PDI dona (taronja).

La Fig.1 mostra el decreixement de la plantilla de PDI total en els últims 5 anys per a la UPC. El nombre de PDI dona ha augmentat lleugerament.

pdifunc_pdilab

Figura 2. Evolució del nombre de PDI funcionari (blau) i nombre total de PDI contractat (taronja).

 

Al curs 2004/05 el nombre de PDI funcionari era superior al de contractat. La Fig. 2 mostra la inversió d’aquesta situació per el curs 2014/15 a la nostra universitat. Els últims 5 anys l’evolució tant del PDI funcionari, com del contractat ha anat disminuint, en particular la més forta reducció és del PDI funcionari on s’han produït moltes jubilacions.

detall_-pdilab

Figura 3. Evolució del nombre de: PDI funcionari (blau), PDI contractat doctor (taronja), PDI col·laborador (gris) i Professors Associats (groc).

 

Per últim la Fig. 3 mostra el fort decreixement dels últims anys del professorat funcionari, substituït parcialment pel professorat contractat doctor i professorat associat. Malgrat l’augment del PDI contractat doctor, aquest no és suficient per a la baixada del PDI funcionari i a més a més una part de l’augment és deguda al pas de PDI col·laborador a contractat doctor. Tampoc el professor lector ha augmentat, ans al contrari, ha disminuït a un 50% del que hi havia al curs 2011/12.

 

 

Deixa un comentari