Insatisfacció en el programa de promoció del professoratImprimeix aquesta informació

Inma Rodríguez

PDI amb vinculació permanent a la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va aprovar (Acord núm. 37/2016), en la seva sessió de 26 de maig de 2016 del Consell de Govern, una convocatòria de 14 Càtedres per a l’any 2016 de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet. Igualment, en la mateixa sessió va aprovar (Acord núm. 96/2016) la convocatòria de 3 Càtedres en departaments que comptin amb professorat distingit amb l’ICREA Acadèmia, en vigor, atorgat per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i 3 Càtedres en departaments que comptin amb professorat distingit amb l’Advanced Grants o el Consolidator Grants, en vigor, atorgats per l’European Research Council.

L’objectiu de l’Acord núm. 37/2016 va ser determinar la distribució de 14 càtedres en els termes previstos en l’Acord de Consell de Govern 37/2009, de 10 de febrer, que seran convocades per a la seva provisió en els termes legalment previstos. Tal i com indiquen les bases de la convocatòria els pesos dels diferents mèrits i criteris de priorització seguits per a la valoració de les sol·licituds han estat: 30% els mèrits acadèmics mesurats amb els indicadors estàndards establerts per la universitat, 20% informes de les unitats d’adscripció i vinculació i 50% la valoració del cv dels sol·licitants per la CSAPDIU valorant els següents aspectes:

Activitat de recerca.

Activitat docent.

Valoració de l’estudiantat.

Activitat de direcció i coordinació.

Altres elements del currículum.

Actualment ja s’ha resolt la convocatòria i s’ha aprovat en data 25 d’octubre de 2016 amb 26 vots a favor (12 del consell de direcció), 1 en contra i 8 en blanc.

La convocatòria ha estat desenvolupada segons una normativa de l’any 2009 (Acord núm. 37/2009) que, com va denunciar la Junta de Personal Docent i Investigador (JPDI), presenta moltes llacunes. La JPDI i el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral (CEPDIL) van anunciar la necessitat de disposar d’un bon Pla per a la Promoció a Càtedres del PDI de la UPC, inquietud que també va ser compartida pel Consell de Direcció de la UPC. Aquest Pla volia prioritzar el PDI acreditat atenent a criteris que valoressin els seus mèrits acadèmics i el servei prestat a la UPC, amb la finalitat de poder adjudicar amb objectivitat les places de promoció interna entre els diferents departaments. Malauradament no es va arribar a cap acord i es va mantenir l’acord de l’any 2009.

Les al·legacions al procés han estat d’una quantitat no menyspreable (32% dels afectats), el que fa pensar que s’ha produït una certa discrecionalitat en l’avaluació de la CSAPDIU. La Junta de Personal Docent i Investigador Funcionari (JPDIF) va fer un comunicat indicant que “inicialment es van detectar errors en la valoració de mèrits, els quals han estat esmenats i han comportat canvis en la llista de priorització. La detecció d’aquests errors ha estat possible gràcies a que els criteris utilitzats, la ponderació aplicada i el resultat de l’avaluació de cada criteri han estat públics, tal com es pot constatar a la informació publicada al Portal“.

La CSAPDIU en data 14 de setembre, molt mes tard de la data final de presentació de sol·licituds que va ser el 14 d’abril, va publicar al Portal els criteris de valoració:

Les valoracions s’han realitzat a partir dels criteris de la convocatòria: l’activitat de recerca i transferència, que s’ha valorat d’acord a la rellevància de la contribució que la persona candidata ha desenvolupat en l’àmbit que ha demanat en la seva sol·licitud; l’activitat docent i valoració de l’estudiantat; l’activitat de direcció i coordinació; i altres elements del currículum (premis, internacionalització, etc.). En l’àmbit de l’Arquitectura, Urbanisme i Edificació també s’han avaluat com a recerca les creacions professionals i artístiques de rellevància. L’avaluació s’ha centrat principalment en els darrers 10 anys d’activitat acadèmica tenint en compte la tendència de l’evolució productiva.”

“La valoració dels candidats s’ha fet amb una nota màxima de 10, tenint en compte en un 22% els mèrits docents, en un 60 % els mèrits en recerca i transferència, en un 9% els mèrits de gestió i en un 9% altres elements destacats del currículum. Però la valoració final ha resultat d’una avaluació global del currículum tenint en compte els mèrits del candidat relatius als mèrits aportats pels altres candidats.

La CSAPDIU no ha publicat l’avaluació dels ítems que ha considerat per a cada sol·licitant. La valoració de la CSAPDIU ha estat determinant, i com no s’ha detallat cóm s’ha fet, ha situat als aspirants en la més absoluta indefensió a l’hora de presentar al·legacions. Per altra banda sembla procedent esvair els dubtes que es plantegen en aquells casos en què la valoració de la CSAPDIU divergeix de la valoració dels mèrits acadèmics. Manquen les actes de les sessions amb les justificacions adients. Cal recordar que l’article 16 del reglament de la CSAPDIU diu: “De les sessions de la CSAPDIU, se n’estén una acta, en què ha de constar la relació dels assistents, l’ordre del dia i l’enumeració dels assumptes tractats, els acords presos i les intervencions dels membres, si ho demanen i si lliuren per escrit al secretari o la secretària allò que volen que figuri a l’acta“.

La CSAPDIU ha inclòs en l’ítem de valoració de l’activitat de recerca que indicaven les bases de la convocatòria també la transferència i d’altra banda en l’àmbit d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació també s’han avaluat com a recerca les creacions professionals i artístiques de rellevància. Aquesta interpretació de la recerca ha portat a que probablement la publicació d’articles indexats o la participació i lideratge de projectes competitius hagin estat menystingut enfront a activitats de caràcter professional per les quals el PDI ja rep una compensació econòmica. En tot cas hauria de quedar molt clar, cosa que no passa en l’actual sistema, com es realitza aquesta valoració o comparació de currículums. La valoració ha de ser objectiva, transparent, estable i contrastable per poder planificar les activitats i poder al·legar si és que hi ha algun error. A més a més ha de ser coneguda a priori per les persones avaluades, de manera que proporcioni seguretat jurídica i confiança en la institució [1].

Addicionalment, la JPDIF també va denunciar que hi ha casos en què algunes unitats han emès informes desfavorables dels candidats. Caldria també posar en coneixement de les persones afectades els motius objectius pels quals se’ls ha avaluat desfavorablement, per tal que, si s’escau, puguin presentar al·legacions.

 

Carrera horitzontal dels professors associats a temps parcial

Per altre banda els professors associats sol·licitants del programa de carrera horitzontal (Acord núm.56/2016 del Consell de Govern), també van presentar al·legacions per la manca de justificacions. Per al procés d’avaluació de les sol·licituds la CSAPDIU, tenint en compte la informació presentada pels candidats i per les candidates i els informes i prioritzacions de les unitats, va avaluar i ordenar les candidatures per àmbits amb criteris d’assoliment de resultats acadèmics de la tasca desenvolupada a la UPC i de qualitat i repercussió en la docència de les contribucions científiques, tecnològiques, artístiques o professionals desenvolupades fora de l’àmbit acadèmic universitari. De nou, la CSAPDIU no ha avaluat els ítems i la manca de transparència i la discrecionalitat ha donat lloc a un 10% d’al·legacions.

La transparència ha estat i és bandera de l’actual consell de direcció i, encara que s’han fet avenços en aquest sentit, alguns dels aspectes comentats demostren que encara hi ha molta feina a fer. S’ha d’arribar a acordar una normativa que representi un autèntic “pla de promoció” on tothom pugui identificar de forma objectivable quin és el camí per a la seva promoció.

[1]. Enrique García-Berro, Santiago Roca, Francisco Javier Navallas, Miquel Soriano y Antoni Ras(2014). Revista de Pedagogía, 66. DOI: 10.13042/Bordon.2014.66304

Deixa un comentari