Archive for the ‘Docència’ Category.

Campanya de finançament pel llibre “En els 25 anys d’UpiC”

L’acomiadament de professorat a temps parcial

La reducció de l’encàrrec docent als centres i l’augment de la càrrega lectiva a part del professorat està comportant una reducció dràstica del professorat associat. A banda d’aspectes com l’estalvi real que suposa aquesta mesura i si es podrien esgotar primer altres opcions abans d’incidir en la plantilla, s’ha de denunciar que la presa de decisions pel que fa a quines persones continuen i quines no s’està fent, en alguns departaments, de manera arbitrària, opaca i sense seguir criteris acadèmics coneguts. Cal posar de manifest que la falta de lideratge per part de la Universitat mostra una manca de compromís i de responsabilitat envers la necessària transparència en els processos d’acomiadament (o no renovacions, com es vulguin anomenar) del professorat associat.

És cert que cada departament ha de gaudir d’autonomia per poder gestionar els seus recursos i la seva plantilla, ja que entre altres coses és qui millor coneix les pròpies necessitats i particularitats. Tot i així, la universitat ha de vetllar per evitar abusos de poder que en molt casos comporten l’acomiadament de personal de gran vàlua, en front d’altre amb menys mèrits. Tot i que no es poden marcar criteris de selecció universals, sí que és possible i recomanable establir unes pautes bàsiques contrastables i públiques. Si existeix un document aprovat pel Consell de Govern (CG 10/12 2008) que estableix els mecanismes que han de regular la carrera horitzontal del professorat associat a temps parcial, i fins i tot aquest document determina els aspectes que un professor associat ha de complir per augmentar de categoria, costa de creure que l’equip directiu de la UPC no sigui capaç d’establir com a mínim algunes recomanacions a l’hora de decidir no renovacions de PDI a temps parcial.

Entre d’altres, algunes recomanacions per garantir la coherència entre aquesta normativa i els criteris aplicats pels departaments podrien ser:

 • Tipologia dels associats (tipus bàsic, tipus 2, …). Sembla raonable que si una persona ha estat valorada positivament per la universitat això sigui considerat com un mèrit.
 • Resultats de les enquestes de l’estudiantat. Donat el caràcter purament docent d’aquests tipus de places, la valoració d’estudiants s’ha de tenir en compte.
 • Haver superat un concurs [1] per accedir a la plaça. És poc raonable fer fora professorat que ha guanyat la plaça en una convocatòria pública mentre se’n manté d’altre de recent contractació que encara no ha superat cap concurs.

Per tot això, creiem que tot un equip directiu d’una universitat de la importància de la UPC no pot limitar-se a dictar simplement –i esperem que ingènuament– la retallada d’un cert nombre de professorat en aquest procés, sense cap més esforç de direcció. Sembla una exigència adient amb la serietat de la institució que s’implementin uns criteris públics, sensats, objectius, i la UPC vetlli així perquè aquesta reducció –transcendental per a les persones implicades i per a la qualitat de la docència– es faci de manera transparent, evitant situacions arbitràries o fins i tot fraudulentes.

[1] La pràctica de contractar professorat sense concurs públic, que s’ha anat generant i estenent els darrers anys a la UPC, és molt preocupant i hauria de ser corregida de forma dràstica.

Els plans de la Generalitat per a les universitats

A finals de juny de 2011, la Generalitat va anunciar el seu Nou model universitari català. Alguns dels seus aspectes, com l’augment dels preus de les matrícules, es van començar a concretar molt ràpidament, i tot indica que ho seguiran fent. D’altres es van concretant progressivament, com la política de professorat, que comentem en un altre article d’aquest mateix butlletí. A continuació oferim un resum del projecte global, tal com s’ha publicat. Contempla els aspectes següents:

 1. Reestructuració de l’oferta universitària
  Revisar en profunditat l’oferta actual. Incrementar les titulacions interuniversitàries. Reduir el nombre de màsters un 10% el curs 2011-12 i un 20% el curs 2012-13. No es detallen les xifres de reducció del nombre de graus. Responsables de la Secretaria d’Universitats i Recerca han comentat en intervencions públiques la possible conveniència d’una doble especialització del sistema universitari català: universitats generalistes / especialitzades; universitats de recerca / docents.
 2. Model català de personal acadèmic
  L’expliquem amb detall a un altre article d’aquest mateix butlletí.
 3. Impuls de serveis comuns consorciats
  Es tractaria de consorciar entre totes les universitats diversos serveis. En particular, els sistemes d’informació, el suport a la mobilitat internacional, la promoció exterior, els subministraments energètics, la neteja, la seguretat o la central de compres. Aquesta reorganització comportaria, com a mínim, un programa de mobilitat i de PAS compartit entre universitats.
 4. Nova política de preus i beques
  Es promou un increment substancialment superior a l’IPC del preu de les matrícules. Una quarta part de l’increment (1.400.000€ enguany) es dedica a beques. De les beques, unes s’anomenen d’equitat (1.100.000€ i unes 1500 beques; consisteiexen en rebaixes de fins al 50% del preu de la matrícula i tenen en compte la renda i el patrimoni familiars) i d’altres d’excel·lència (300.000€ i unes 24; es destinen a mobilitat i s’atorguen en funció dels resultats acadèmics).
 5. Nou model català de governança
  El document no és gens explícit al respecte, probablement a causa de la creació de la Comissió de governança de les universitats. Tenim previst parlar-ne en un proper butlletí.
 6. Les universitats, motors del desenvolupament del país
  El projecte preveu crear doctorats d’empresa: el projecte de tesi s’acorda entre universitat i empresa, aquesta contracta l’estudiant per 3 anys amb un salari brut no inferior a 25.000€, la tesi es fa a temps complet però el temps es reparteix al 50% entre universitat i empresa; i la Generalitat subvenciona a l’empresa el 50% del cost total.
  També es pretèn enfortir els aspectes d’ocupabilitat i emprenedoria als plans d’estudis de grau i màster, crear un programa d’intercanvi de professorat i professionals entre les universitats i les empreses, potenciar la creació d’empreses start-up i spin-off, etc.

El passat dia 8 de març, el secretari d’Universitats i Recerca ha fet una presentació del pla al Cercle d’Economia en què es precisen detalls i dates. En aquest enllaç trobareu el fitxer de la presentació.

Més informació:
Web de la conselleria titulat Bases d’un nou model universitari
Web de la conselleria titulat Documents estratègics
Document pdf de presentació del pla

El nou decret de doctorat estableix un termini màxim per a elaborar la tesi,… i més coses

El decret confirma l’estructuració dels ensenyaments universitaris en tres cicles: grau, màster i doctorat. A diferència dels de grau i de màster, a partir d’ara els estudiants de doctorat tenen la consideració de personal investigador en formació (PDI).

La durada màxima del doctorat és de 3 anys a temps complet o 5 a temps parcial, a comptar des de l’admissió del doctorand al programa de doctorat fins a la presentació de la tesi doctoral. Es poden autoritzar pròrrogues per 1+1 anys, i es descompten els períodes de baixa per malaltia o embaràs (no es preveu res anàleg per als períodes de permís per maternitat, adopció o acollida).

No es modifiquen els criteris generals d’accés als programes de doctorat (grau+màster o bé títol que permeti accedir a un màster, 300 ECTS cursats, dels quals 60 de màster o bé altres situacions, prèvia superació de complements de formació) i es manté que les universitats poden establir requisits addicionals i també requisits de formació addicional.

Un cop matriculat en un programa de doctorat, el decret obliga a establir per a cada doctorand un document d’activitats personalitzat als efectes del “registre individualitzat de control”. Abans que acabi el primer any, el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca. Tots dos documents s’avaluaran anualment. L’avaluació negativa comporta una nova avaluació al cap de sis mesos i, si aquesta també és negativa, la baixa del programa de doctorat. A més, cal establir un compromís documental de supervisió que signen la universitat, el doctorand, el seu tutor i el director de la seva tesi.

Durant la durada dels estudis, l’activitat essencial del doctorand serà la investigadora.

Els programes de doctorat es poden desenvolupar a les unitats acadèmiques de la universitat o bé a una escola de doctorat, amb la col·laboració externa d’entitats públiques i privades que tinguin activitat d’I+D+i. Cada programa té un coordinador, designat pel rector (amb un mínim de 2 tesis doctorals dirigides i 2 sexennis o equivalent). Els programes han de sotmetre’s a un procés de verificació.

La universitat pot decidir si crea o no una o més escoles de doctorat. Aquestes escoles poden ser intrauniversitàries, interuniversitàries i amb participació d’altres entitats públiques o privades. Les escoles poden incorporar també estudis de màster de caire científic. Els rectors nomenen els directors de les escoles de doctorat, que han de tenir al menys 3 sexennis o equivalent. Quan a les escoles hi participen altres entitats no universitàries, membres d’aquestes entitats formen part del Comitè de Direcció de l’escola i poden dirigir-la. Totes les persones que integren una escola de doctorat han de subscriure un compromís de compliment del codi de bones pràctiques de l’escola.

El tribunal que jutja una tesi la qualifica com “apta” o “no apta” i pot proposar que se li atorgui la menció “cum laude mitjançant vot secret positiu unànime. La materialització de la concessió final de la menció ha de ser regulada per la universitat i requereix que “l’escrutini dels vots es dugui a terme en una sessió diferent de la que correspon a la defensa de la tesi”.

Quan es doni el cas, per exemple, que existeixin convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents a partir del contingut de la tesi, les universitats podran establir procediments que assegurin la no publicitat dels resultats de la tesi.

Les persones que estan cursant actualment estudis de doctorat disposen de cinc anys per enllestir la tesi segons el marc anterior, si bé les noves disposicions pel que fa a tribunal i defensa de la tesi també els seran d’aplicació a partir de febrer de 2012.

Accés al decret al BOE.

La retallada pressupostària arriba a la Universitat

En el marc de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat, el govern va aprovar el passat 8 de febrer una Instruccio 1_2011 mesures personal, que, pel que fa a les universitats, estableix que caldrà que comuniquin a la Secretaria d’Administració i Funció Pública que a data 30 de juny de 2011 han reduït la despesa del seu personal en un 6% i en un 5% la dels efectius de personal.

En la reunió de febrer, el Consell de Govern de la UPC va aprovar un acord sobre Adequació de l’encàrrec docent i mesures de contenció pressupostària, en què ja es treballava abans que es publiqués la Instrucció del govern, però que pot donar pistes sobre la manera d’aplicar-la en la part que afecta a la plantilla de PDI. En el cas del PAS, un comunicat de Gerència del 9 de març informava que es suspenia la convocatòria d’oposicions, tant lliures com de promoció i estabilització, així com la requalificació de places. Tanmateix, sembla probable que calgui prendre més mesures i comença a haver-hi inquietud pel que fa a la continuïtat dels contractes per substitució o interinatge, que són força abundants a la UPC.

La retallada docent

L’acord del Consell de Govern no especifica com es reduirà la plantilla de professorat, més enllà de no cobrir jubilacions i baixes; però, en canvi, concreta propostes que d’una banda augmenten la capacitat lectiva de la universitat i de l’altra redueixen la docència efectiva que s’impartirà el curs vinent. S’entén que la combinació d’aquestes accions permetrà una reducció de plantilla que podria consistir en la no renovació de contractes de professorat laboral (associat o, fins i tot, lectors i ajudants).

L’augment de la capacitat lectiva s’aconsegueix activant l’acord sobre el Règim de dedicació del professorat, que no s’havia aplicat encara tot i haver-se aprovat fa gairebé 3 anys i que permet augmentar la dedicació a la docència del professorat que té una avaluació D en recerca.

La mesura que trobem més discutible és la reducció de l’encàrrec docent 2011-12 per a graus i màsters, reducció que, respecte del curs actual, seria d’un 8% de mitjana en el cas dels màsters i una mica més alta (entorn del 10%) en el cas dels graus, ja que a més de reduir l’assignació nominal també s’elimina una tercera part dels recursos addicionals per a la implantació de l’EEES.

Un dubte que planteja aquesta proposta és com pot afectar la qualitat de la docència que imparteix la UPC, sobretot si ara s’ha d’aplicar amb presses, sense gaire temps per reflexionar en com podem ser més eficients amb menys recursos. Això té a veure amb el context de l’encàrrec docent:

 • El model fins ara vigent data de març de 2004 i preveia que s’havia de revisar quan s’implantessin els primers graus (curs 2008-09)
 • El gener de 2010, davant les queixes dels centres perquè encara no s’havia fet aquesta adaptació, es van concedir els recursos addicionals transitoris abans esmentats i es va declarar que la Universitat està treballant en un nou model d’assignació de punts, que es presentaria i debatria durant un any per tal d’aplicar-la en el procediment d’assignació de punts de docència bàsica pel curs 2011-12. Sembla que el nou model es vol aprovar al Consell de Govern d’aquest mes de març, però a hores d’ara se’n desconeixen els detalls. Ara toca córrer?
 • En 6 anys, el model vigent ha comportat una reducció del 2’5% en l’encàrrec, tot i la incorporació d’un centre (l’ESAB) a la UPC i la posada en marxa de noves titulacions (aeronàutica a EETAC i ETSEIAT, organització industrial a EPSEB, automàtica a EPSEVG). Això s’explica perquè l’entrada global d’estudiants ha disminuït en aquest temps. I els màsters, si més no en la fase inicial, es van iniciar a cost zero, a partir de recursos alliberats per la part de docència del doctorat i de sinergies amb assignatures que ja s’impartien. Tanmateix, la plantilla ha crescut, molt més enllà de l’incorporació de l’ESAB.

I la planificació?

A la proposta presentada s’hi detecta la manca d’un disseny global: no posa en qüestió ni el mapa de titulacions ni les metodologies docents i es confia que una mesura de reducció de la dotació i d’augment de la càrrega de treball resoldrà la qüestió, sense plantejar les conseqüències que pot tenir per a la qualitat de l’ensenyament que rebran els nostres estudiants.

Això per si mateix ja és preocupant, però ho és encara més el fet que, davant una situació de dificultat econòmica que ja feia molt de temps que es coïa, no es vegi, per part del rectorat, una actuació planificada i coordinada en tots els fronts, i no només en el docent. Una actuació, a més, prou debatuda per tal que sigui assumida per tota la comunitat universitària.

Estem d’acord en què cal prendre mesures per millorar l’eficiència en l’ús dels recursos i més en una situació de crisi; però sap greu que calgui fer-ho amb un cert grau d’improvisació i descoordinació, perquè no s’han aprofitat els temps de bonança per posar fil a l’agulla.

La proposta que fa el rectorat de revisió dels estatuts de la UPC

Editorial: Un canvi radical de les regles de joc

Els Estatuts de la UPC actualment vigents tenen 201 articles. La proposta de revisió que ha presentat el rectorat a la Comissió d’Estatuts en modifica més de 175. És evident que, malgrat el que va afirmar el rector, no es tracta d’una simple adaptació a la nova legalitat vigent, sinó d’un intent radical de canviar què és i com és la nostra universitat.

En la nostra opinió, la proposta significa un retrocés en tots els fronts, des dels objectius de la universitat, fins a, i molt especialment, l’organització (departaments, centres,…) i el govern. Un retrocés com no s’ha vist mai des de l’inici de la democràcia.

Dues són les grans línies de fons d’aquesta transformació:

 • L’estructura s’ha de jerarquitzar, el rectorat ha de tenir tot el poder, la democràcia interna s’ha de bandejar del govern de la UPC.
 • L’activitat acadèmica s’ha de centrar en allò que genera valor comercial.

La magnitud i la complexitat de la revisió fa que sigui difícil adonar-se del dibuix final que es planteja. Per facilitar-ne la comprensió, hem estructurat el butlletí en un seguit d’apartats que analitzen les repercussions de la proposta rectoral, en la versió de què es disposa a 1 de febrer de 2011, en els diversos aspectes de la vida universitària i per als col.lectius que en són membres. Això fa que aquest butlletí sigui excepcionalment llarg, atès que hi ha canvis que apareixen en més d’un apartat. En aquest enllaç podeu consultar tota la documentació de què disposem.

La proposta presentada pel rector no té el consens ampli que requereixen i han tingut sempre fins ara uns Estatuts. És especialment inoportuna en uns moments difícils, en plena crisi econòmica i enmig d’un procés d’implantació dels nous plans d’estudis. Ara el que cal és que els membres de la UPC treballem plegats per seguir tirant la institució endavant, en comptes d’implicar-nos en un llarg i complicat procés de reforma, no argumentat, que pot provocar un trencament a la comunitat i que, a sobre, es pot haver de replantejar al cap de poc si es concreta la voluntat del Departament d’Economia i Coneixement d’impulsar un debat sobre el govern de la universitat. Per tant, creiem que el més oportú en aquestes circumstàncies és limitar ara la modificació dels estatuts a una adaptació de caràcter tècnic en allò que exigeix la nova legislació.

8 grans trets de la reforma que ha proposat el rectorat

 1. Parteix d’una concepció de l’activitat acadèmica que menysté la docència i la recerca, a favor de l’activitat generadora de valor comercial.
 2. Reflecteix una concepció de la universitat reduccionista i tancada en ella mateixa, sense vocació d’extensió i difusió del coneixement, ni promotora de valors socials i ètics.
 3. Sota l’aparença de desregulació, concentra el poder en el rector i formula una estructura jeràrquica de la universitat.
 4. En lloc de flexibilitzar i obrir possibilitats, retalla i limita competències previstes per les lleis, tot tancant portes a potencialitats i desenvolupaments futurs.
 5. Elimina drets i garanties per a les persones membres de la comunitat universitària i usuàries dels serveis de la universitat.
 6. Expressa la desconfiança més profunda vers la comunitat universitària.
 7. Es fa sense el rigor intel·lectual que hauria de caracteritzar la universitat, ja que no inclou ni un diagnòstic de la situació actual ni un estudi de les alternatives possibles.
 8. És una proposta equivocada en un moment inoportú, quan estem implantant els nous plans d’estudis en un context de crisi i de retallada dels serveis públics.

Llegir més…

Com afecta la proposta de revisió d’estatuts la docència

Es reduirien les garanties de qualitat i d’equitat

 • Desapareixeria l’adscripció del professorat a centres docents i, amb ella, desapareixeria la competència estatutària dels centres per decidir sobre el seu professorat (títols II, III i VI). A més, els centres docents ja no participarien al nomenament de les comissions que jutgen els concursos de PDI (títol VI).
 • Apareixerien estatutàriament conceptes vinculats a les modes psicopedagògiques i, per tant, de vida previsiblement fugaç com la “formació en competències” o a la “innovació docent” (títols I i IV). En particular, les beques de col·laboració d’estudiants, per a realitzar tasques de suport a la docència i a la recerca, es vincularien a les “competències genèriques” (títol IV).
 • Els títols propis deixarien de tenir requisits anàlegs als oficials per a la seva aprovació (títol IV).
 • Així mateix, desapareixerien els requisits de qualitat sobre els centres adscrits (títol II).
 • Desapareixeria el requisit que els criteris d’accés i d’admissió dels estudiants a cada tipus d’ensenyament siguin “públics, transparents i objectius” (títol VI).
 • El doctorat quedaria en mans de l’Escola de Doctorat, unitat nova de funcionament opac: la seva direcció seria designada pel rector i la seva estructura i govern dependrien del que decideixi el Consell de Govern (títols II i III). Els centres docents quedarien exclosos dels programes de doctorat (títols II i IV).

Com afecta la proposta de revisió d’estatuts el doctorat

Quedaria en mans d’una estructura opaca, jeràrquica i centralitzada

 • Es crearia l’Escola de Doctorat, que s’encarregaria de l’organització, coordinació i supervisió dels ensenyaments de doctorat, dels processos administratius i de gestió corresponents i de la política de beques de doctorat (títol II).
 • La composició i funcionament de l’Escola de Doctorat serien totalment opacs. Tot i que tindria els mateixos òrgans de govern que un centre, en aquest cas la direcció seria designada pel rector i els membres de la junta serien elegits pel Consell de Govern. La composició i funcions de la junta serien definides pel Consell de Govern (títols II i III).
 • No se sap qui seria membre de l’Escola de Doctorat, tot i que queda implícit que tindria PAS adscrit (títol II).
 • L’Escola proposaria les persones que dirigirien cada programa de doctorat, que serien nomenades pel Consell de Govern. També decidiria els membres dels tribunals que jutgen les tesis doctorals. No caldria l’acord de departaments i instituts involucrats en el programa de doctorat (títol IV).
 • Els programes de doctorat de departaments i instituts estarien supeditats al què decideixi l’Escola de Doctorat (incloses la creació, modificació i supressió de programes de doctorat) i els centres perdrien la capacitat actual de participar i organitzar programes de doctorat (títol II).
 • L’estudiantat de doctorat, si no té beca o contracte, perdria la consideració d’investigadors en formació que els dóna la LUC (títol VI).
 • L’estudiantat de doctorat passaria de ser membre dels departaments i instituts implicats en el seu programa de doctorat a formar part del seu cens electoral (títol II).