Archive for the ‘Des del Consell de Govern’ Category.

Des del Consell de Govern: 3/06/2014

La secretaria general difon regularment tots els documents aprovats o informats al Consell de Govern. Aplaudim aquesta mesura, que respon als acords del Claustre Universitari sobre la política de transparència de la nostra universitat.

Per això ens limitem a cridar l’atenció, de manera breu, sobre els temes que valorem com a més destacats de la darrera reunió del Consell de Govern.

Actuacions lògiques davant una situació econòmica preocupant

La situació és preocupant encara que la gerent està fent tot el possible per redreçar el rumb. És impossible que prengui mesures populars, però allò que està portant a terme és del tot lògic. Recomanem la lectura dels documents del Consell de Govern.

Entenem que la filosofia del nou equip de direcció és que la Universitat la fan les persones i no els edificis. Ara cal fer una bona gestió de les operacions d’ajust del parc immobiliari.

Convé resoldre l’assignació de romanents el més aviat possible

La Comissió Econòmica va presentar una proposta d’incorporació de romanents de 900.000 € corresponent al 35% d’aquests. El repartiment es realitzaria de forma proporcional entre els centres i els departaments sempre que les factures pendents de cobrament siguin inferiors a aquest valor. En el Consell de Govern, dues escoles no estaven d’acord amb aquest repartiment, ja que consideraven que els deutes haurien de ser descomptats abans de fer el repartiment per no haver estat avisats amb anterioritat. El punt va ser retirat malgrat que havia estat aprovat per la Comissió Econòmica després de dues sessions de treball en les quals es van valorar totes les possibilitats. Creiem que aquest retard en el repartiment del romanents a les unitats no és convenient i considerem que s’ha d’enllestir el més aviat possible.

Els preus de matricula, un problema per a molts estudiants a Catalunya

Els representants dels estudiants al Consell de Govern van demanar a l’equip de direcció què es pogués fraccionar el pagament de les matricules més de dues vegades, ja que molts estudiants no poden assolir el pagament d’aquests preus. El rector va dir que ho havien estudiat però, degut als greus problemes de liquiditat de la tresoreria, aquest any encara no ho podien fer. Creiem que els preus a Catalunya són inacceptablement alts.

En el grau, estem per sobre de la immensa majoria dels països europeus, tant en preus màxims com en preus mínims. A molts països europeus la matrícula és gratuïta i a molts altres és inferior a 1.000€ per curs, mentre que a Catalunya el mínim són 1.700€ i el màxim 2.600€ per curs, en primera matrícula. El nostre mínim sols el superen Irlanda i Gal·les! (Totes les dades provenen de la Comissió Europea, i inclouen el cost de matrícules més taxes). Els preus dels màsters són dels més alts d’Europa. S’ha de reivindicar la baixada dels preus de matrícula. No es pot mantenir que Catalunya, junt amb Madrid, sigui la comunitat autònoma en la que els estudiants paguin més. Els preus han de tornar als nivells de fa 5 anys fins que no tinguem una comptabilitat analítica adequadament  mesurada i amb una informació clara sobre les prioritats del Govern de la Generalitat en quant al seus interessos de formació per a la gent jove catalana. No es poden amagar a sota de “la culpa la té Espanya”. Tot això està provocant una discriminació per raons socioeconòmiques i dificultarà la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ensenyament universitari.

L’actuació de la CSAPDIU genera un problema al voltant d’una plaça de lector

La Comissió de Selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador de la Universitat (CSAPDIU) s’ha excedit en les seves funcions en modificar els centres d’assignació d’una plaça de lector.  El paper de la CSAPDIU és garantir un procés correcte de selecció de les persones candidates, no pas modificar les característiques de les places que surten a concurs.

En descobrir-se, al Consell de Govern es van demanar responsabilitats sobre aquesta decisió i es va proposar tirar enrere aquesta plaça. Donat que les places ja han sigut convocades i signades i s’ha endegat  el procés de selecció, una part del Consell de Govern va votar en contra d’aquesta proposta (12 vots a favor, 16 en contra i 11 en blanc). Caldrà assegurar total transparència i qualitat en el procés de selecció.

Potser la reflexió de més volada, més enllà del cas concret que ens ocupa, és que cal aconseguir procediments, que a la fi afectaran a persones, que mereixin la confiança en la transparència i la igualtat de oportunitats per a totes les persones candidates.

Des del Consell de Govern: Nou espai al web d’UpiC

Us presentem l’espai Des del Consell de Govern on els membres del Consell de Govern en representació de la  de la candidatura Vers una universitat pública amb futur ens mantindran informats dels aspectes més rellevants tractats en les sessions del Consell de Govern. Actualment podeu trobar informació corresponent als dos últims Consells de Govern celebrats el 17/12/2013 i el 06/02/2014.

 

Des del Consell de Govern: 6/02/2014

Abans de res cal fer notar tres sensacions del funcionament del Consell. Un clima de tranquil·litat, no lliure d’alguna nota crítica. Una clara voluntat d’explicar tots els motius de les propostes. Un control en el temps exigit per a la realització del Consell. Malgrat el volum de documents a informar o aprovar, hem començat a les 10:00 i a les 13:00 ja hem acabat. El Rector tan sols ha pogut estar present en la presentació del seu informe, i després ha conduït la sessió el vicerector F. Orejas.

Temes destacats pel rector

 • Actuacions sobre l’organigrama de gestió i el Patronat de la Fundació Politècnica de Catalunya, amb reducció de membres i càrrecs.
 • Modificació de l’estructura als consorcis, amb incorporació en paper predominat de les direccions dels centres docents (EUETIB, EEI).
 • A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es treballa el tema del govern de les universitats, amb un document base, redactat per X. Grau, rector de la U. Rovira i Virgili.
 • Relacions qualificades de bones amb la Secretaria General d’Universitats. Temes tractats: taxa de reposició i govern de les universitats.
 • Consell Interuniversitari de Catalunya. Temes tractats: desvinculació de professorat lector i personal ajudant de 2 anys, només a partir del 2016, i estudi per fer-ho en Centres de Transferència relacionats amb les universitats. Acord Universitat+Patronal+Sindicats per un Impuls Industrial a Catalunya.

De les reunions que ha mantingut ha destacat:

 • Reunió amb Degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, per temes que afecten els arquitectes i la seva formació i activitat.
 • Reunió sobre el Campus del Besòs amb l’alcalde de Sant Adrià i el regidor responsable del tema. Per part del rector, un cop manifestada la comprensió de les lògiques de regeneració urbana, planteja la necessitat de complicitat i co-responsabilitat en els compromisos. Cal dir que aquests compromisos són de tipus econòmic amb costos alts per a la UPC, i també en altres aspectes de difícil control per part d ela UPC, com són les penalitzacions per no acompliment de terminis i la gestió de préstecs. El rector informa què, en el pitjor dels escenaris, poden representar valors de fins a 4 milions d’euros.
 • Reunió amb l’Agència Espacial Europea per tal que les empreses de la incubadora ocupin els espais de l’edifici RDIT de Castelldefels.
 • Reunió amb la U. de Barcelona al Barcelona Knowledge Campus: possibilitat d’aliances estratègiques U. Politécnica de Madrid + U. Complutense de Madrid + UPC + U. de Barcelona.

Alguns membres del Consell de Govern intervenen respecte als temes següents:

 • Beques equitat.
 • Institut d’Arquitectura Avançada.
 • Nomenaments pendents i càrrecs que no es renoven per assumpció de les funcions pels vicerectors corresponents.
 • Explicació sobre els dubtes d’estalvi generats per la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

Pressupost 2014: cap a l’equilibri pressupostari

La Gerenta estima un dèficit final de l’exercici econòmic 2013 en 3 milions d’euros.

A preguntes de membres del Consell de Govern, deixa clar que l’Acord signat amb la Conselleria per el 2013 es dóna per finiquitat, tot i reconèixer que molts punts d’aquest Acord no es van realitzar, a excepció de les tristes actuacions sobre els interins. Els homes de negre no van venir, ni vindran. No estem intervinguts.

Quant al pressupost 2014, tampoc no hi haurà penalització pel dèficit del 2013. L’objectiu de la gerència és l’equilibri pressupostari per a l’exercici 2014, i que hi hagi acord sobre les mesures pressupostàries. Sobre els romanents, es compromet a analitzar com actuar amb ells, sense que generin dèficit comptable.

Els estudiants plantegen aspectes sobre preus i taxes que la Gerenta es compromet a analitzar.

Finalment, una convocatòria de places de PDI

S’acorda de convocatòria de 15 places de professorat lector, amb els seus criteris i calendari.

S’està negociant amb els representants sindicals el sistema de reconeixement de la dedicació del PDI.

S’aprova una simplificació dels autoinformes per a l’avaluació de l’activitat docent del PDI, es redueix el nombre de comissions avaluadores i s’introdueixen millors garanties per a les persones.

Docència: planificació dels cur 2014-15 i una qüestió sobre els titulats

S’aprova l’oferta de places d’accés a estudis de grau i màster per al curs 2014-15, així com un grapat de memòries de màster.

Membres del Consell de Govern demanen engegar accions a escala de l’Estat per tal que es prengui consciència dels problemes en licitacions europees, on titulats en enginyeria a Espanya, amb estudis de 5 anys, són assimilats als de 3 anys d’Europa, la qual cosa els fa obtenir en la competició qualificacions més baixes que les que els correspondria.

Aspectes reglamentaris

S’aproven tots documents presentats. Tanmateix, sorgeix una petita dialèctica sobre l’escassa representació del PDI no permanent als òrgans dels departaments. El Secretari General respon que en el programa electoral del rector no hi figurava cap modificació d’estatuts, però que està obert a escoltar els conflictes que es poden donar en determinades unitats (en especial les d’Arquitectura) i buscar-hi solucions.

Des del Consell de Govern: 17/12/2013

Un consell de Govern de tràmit amb un punt de l’ordre del dia important: l’informe del rector

Pla de treball del Consell Interuniversitari de Catalunya

A la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) de desembre la conselleria va presentar el seu pla de treball per al 2014:

 • Noves iniciatives legislatives (lleis de la Ciència i de l’AQU).
 • Nou pla d’orientació universitària.
 • Revisió de la programació.
 • Consorci de serveis universitaris de Catalunya (administració electrònica, serveis TIC, central de compres, programa conjunt de suport als estudis interuniversitaris, programa de suport a la mobilitat d’estudiantat i professorat per a titulacions d’oferta reduïda al sistema).
 • Internacionalització.
 • Transferència de coneixement.
 • Governança.

Per a accedir a un contracte de professorat lector caldrà complir un requisit de desvinculació prèvia

El rector va informar de l’existència d’un acord en l’àmbit del CIC segons el qual s’aplicaria un requisit de desvinculació (LUC) per a l’accés a contractes de lectorat i de professorat permanent laboral (agregat i catedràtic).

La CRUE discuteix amb el ministre com aixecar la taxa de reposició per poder convocar places

El tema ‘estrella’ de la reunió de la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CRUE) va ser la taxa de reposició (addicional onzena). Es va parlar d’una taxa de reposició dinàmica, és a dir, fixar les limitacions econòmiques no pas sobre el nombre de places que surten a concurs, sinó sobre la massa salarial (capítol 1). En tot cas, hi ha una consciència generalitzada de la gravetat de la situació (entrada de professorat jove), que, a més, es pot perllongar un parell d’anys.

Per últim, el ministre Wert abordà directament en el seu informe el tema i proposà la creació d’un grup de treball per esmorteir el problema, tot modificant la LOM-LOU en la part no orgànica (la impressió del rector és que això només seria aplicable a places de promoció).

Comença les seves tasques la Comissió Rectora de la UTG de l’ETSEIB

Al seu informe, el rector va anunciar que la posada en marxa de la Comissió Rectora de la UTG de l’ETSEIB haura de poder permetre vehicular els desacords respecte a la UTG.

Qüestions pressupostàries

Es va aprovar la pròrroga del pressupost (quin remei). En el punt “Assumptes de tràmit” es va treure el tema dels quinquenis 2013: el professorat que té avaluat positivament un quinquenni al 2013, veurà que se li pagarà a partir del 2014. Aquest tipus de decisió, que permet tancar l’exercici econòmic del 2013 més sanejat, té certes implicacions en temes d’IRPF de les quals, tal i com es va comentar al Claustre, caldria informar de forma explícita el PDI afectat.

Aquesta informació ha estat elaborada pels membres del Consell de Govern en representació de la candidatura “Vers una universitat pública amb futur”.