Archive for the ‘Una dada val més que…’ Category.

Una dada val més que mil imatges (febrer 2015)

El dijous 29 de gener l’Observatori del Sistema Universitari va presentar l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014. L’informe analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes amb una atenció especial a la evolució de taxes i preus públics de les matrícules i de les transferències públiques. Entre d’altres dades l’informe revela que entre 2009 i 2012, les transferències públiques s’han reduït un 45% i les matricules i taxes que paguen els estudiants han augmentat un 47%.

 

Una dada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Informe OSU: El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014

Una dada val més que mil imatges (desembre 2013)

Participació a les eleccions a rector a la UPC: D’acord amb la ponderació del vot per sectors, en aquestes eleccions (2013) la participació total ha estat del 54,6% a la primera volta i del 53,9% a la segona volta. En la majoria de col·lectius la participació ha sigut superior a la d’altres universitats del nostre entorn immediat (per una correcta comparació cal tenir en compte que les darreres eleccions de la UPC són les primeres on tot l’estudiantat de doctorat ha estat transferit del col·lectiu EST al col·lectiu PDI-B).

Participacio_eleccionsrector1

Participacio_eleccionsrector4

Una dada val més que mil imatges (juny 2013)

Al darrer butlletí vàrem publicar una sèrie de dades sobre la situació econòmica de la UPC. Un lector va demanar si la informació sobre l’evolució dels costos de personal es podia donar amb més detall, especificant-ne els col·lectius. Ara presentem aquestes dades, la font de les quals són les memòries auditades de la UPC. Cal dir, però, que les liquidacions dels anys 2010 i 2011 tenen un format diferent, amb les dades molt més agregades: això ens ha obligat a cobrir aquesta manca de detall a partir d’extrapolacions raonablement versemblants.

També se’ns va demanar informació sobre el PAS que depèn de projectes. Lamentablement, no la podem donar, perquè la liquidació del pressupost de la UPC no és prou detallada.

Aprofitem per suggerir que la UPC hauria de fer un esforç per augmentar la transparència i el detall de les dades que publica. Una universitat amb vocació de servei públic com la nostra té el deure del rendiment de comptes a la societat.

Dins “Resta del capítol 1″ hi ha diverses partides, però les més significatives són despeses específiques en què es reben els diners d’un altre ens i s’abonen a les persones: els costos del professorat UPC que està assignat als consorcis (CEIB, CETI); els costos lligats a docència de personal de la UPC per a la Fundació Politècnica de Catalunya, les beques del Programa Ramón y Cajal, etc.

Una dada val més que mil imatges (abril 2013)

Durant la sessió del dia 16 d’abril, hi va haver 5 votacions al Claustre. La primera per decidir si es podia transmetre la sessió pel canal de televisió de la UPC (el rector s’hi oposava); la segona per veure si s’aprovava una esmena relativa a la composició que l’equip de govern proposava per a la Comissió Permanent del Claustre; i les altres tres referides a les mocions que s’havien presentat: contra els acomiadaments de PAS interí i professorat associat, contra l’Acord per al compliment de l’equilibri i sostenibilitat financera signat per la UPC amb la Secretaria d’Universitats i Recerca i contra els pressupostos de la Universitat per al 2013.

Aquesta és la composició del Claustre:

Una dada val més que mil imatges (juny 2012)


Font: QUANT PAGA L’ESTUDIANT? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món. Informe de l’OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI, maig de 2012.

Una dada val més que mil imatges (febrer 2012)


Dades del curs 2010-11. Font: UNEIX (base de dades de la Generalitat)
Dissortadament, aquesta base de dades no dóna informació detallada pel que fa a les categories del PAS.

Una dada val més que mil imatges (novembre 2011)

L’aportació pública a l’educació, com percentatge del Producte Interior Brut

Una dada val més que mil imatges (octubre 2011)

Punxeu amb el ratolí sobre les imatges per veure-les a mida gran.


Notes:

  • Els preus corresponen a titulacions de primer o de primer més segon cicle per als any 2001 a 2007, i a titulacions de grau a partir de 2008
  • El preu de la matrícula s’ha calculat respecte del preu d’un curs complet (75 crèdits en les titulacions de 1r i 2n cicle; 60 ECTS en les de grau)
  • Els preus corresponen a l’antic nivell 3 d’experimentalitat (ara estudis amb coeficient d’estructura docent B) que és la categoria que engloba la majoria de les enginyeries

Font: Diaris Oficials de la Generalitat de Catalunya (Decrets de preus) i IDESCAT (IPC de Catalunya).

 

Notes:

  • El preu de la matrícula s’ha calculat respecte del preu d’un curs complet (75 crèdits en les titulacions de 1r i 2n cicle; 60 ECTS en les de grau i màster)
  • El preus del grau corresponen a l’antic nivell 3 d’experimentalitat (ara estudis amb coeficient d’estructura docent B) que és la categoria que engloba la majoria de les enginyeries. Els preus del màster corresponen al nivell màxim, que és el que s’aplica a la UPC
  • Els màsters indicats com a “preu1″ i “preu2″ són màsters universitaris (és a dir, oficials) per als quals el decret de preus contempla a preus especials. Preu1 és el preu mínim i preu2 és el màxim. El nombre de màsters que s’acullen a aquestes tarifes especial s’indica a la línia taronja, l’escala de la qual es troba a la dreta del gràfic

Font: Diaris Oficials de la Generalitat de Catalunya (Decrets de preus).


Font: Diaris Oficials de la Generalitat de Catalunya (decrets de preus) i UPC (informació per a la matrícula).

Una dada val més que mil imatges (desembre 2010)

Punxeu amb el ratolí sobre la imatge per veure-la a mida gran.


Font: Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística i de la secció sindical de CCOO al CSIC