Des del Consell de Govern: 6/02/2014 Imprimeix aquesta informació

Abans de res cal fer notar tres sensacions del funcionament del Consell. Un clima de tranquil·litat, no lliure d’alguna nota crítica. Una clara voluntat d’explicar tots els motius de les propostes. Un control en el temps exigit per a la realització del Consell. Malgrat el volum de documents a informar o aprovar, hem començat a les 10:00 i a les 13:00 ja hem acabat. El Rector tan sols ha pogut estar present en la presentació del seu informe, i després ha conduït la sessió el vicerector F. Orejas.

Temes destacats pel rector

 • Actuacions sobre l’organigrama de gestió i el Patronat de la Fundació Politècnica de Catalunya, amb reducció de membres i càrrecs.
 • Modificació de l’estructura als consorcis, amb incorporació en paper predominat de les direccions dels centres docents (EUETIB, EEI).
 • A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es treballa el tema del govern de les universitats, amb un document base, redactat per X. Grau, rector de la U. Rovira i Virgili.
 • Relacions qualificades de bones amb la Secretaria General d’Universitats. Temes tractats: taxa de reposició i govern de les universitats.
 • Consell Interuniversitari de Catalunya. Temes tractats: desvinculació de professorat lector i personal ajudant de 2 anys, només a partir del 2016, i estudi per fer-ho en Centres de Transferència relacionats amb les universitats. Acord Universitat+Patronal+Sindicats per un Impuls Industrial a Catalunya.

De les reunions que ha mantingut ha destacat:

 • Reunió amb Degà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, per temes que afecten els arquitectes i la seva formació i activitat.
 • Reunió sobre el Campus del Besòs amb l’alcalde de Sant Adrià i el regidor responsable del tema. Per part del rector, un cop manifestada la comprensió de les lògiques de regeneració urbana, planteja la necessitat de complicitat i co-responsabilitat en els compromisos. Cal dir que aquests compromisos són de tipus econòmic amb costos alts per a la UPC, i també en altres aspectes de difícil control per part d ela UPC, com són les penalitzacions per no acompliment de terminis i la gestió de préstecs. El rector informa què, en el pitjor dels escenaris, poden representar valors de fins a 4 milions d’euros.
 • Reunió amb l’Agència Espacial Europea per tal que les empreses de la incubadora ocupin els espais de l’edifici RDIT de Castelldefels.
 • Reunió amb la U. de Barcelona al Barcelona Knowledge Campus: possibilitat d’aliances estratègiques U. Politécnica de Madrid + U. Complutense de Madrid + UPC + U. de Barcelona.

Alguns membres del Consell de Govern intervenen respecte als temes següents:

 • Beques equitat.
 • Institut d’Arquitectura Avançada.
 • Nomenaments pendents i càrrecs que no es renoven per assumpció de les funcions pels vicerectors corresponents.
 • Explicació sobre els dubtes d’estalvi generats per la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

Pressupost 2014: cap a l’equilibri pressupostari

La Gerenta estima un dèficit final de l’exercici econòmic 2013 en 3 milions d’euros.

A preguntes de membres del Consell de Govern, deixa clar que l’Acord signat amb la Conselleria per el 2013 es dóna per finiquitat, tot i reconèixer que molts punts d’aquest Acord no es van realitzar, a excepció de les tristes actuacions sobre els interins. Els homes de negre no van venir, ni vindran. No estem intervinguts.

Quant al pressupost 2014, tampoc no hi haurà penalització pel dèficit del 2013. L’objectiu de la gerència és l’equilibri pressupostari per a l’exercici 2014, i que hi hagi acord sobre les mesures pressupostàries. Sobre els romanents, es compromet a analitzar com actuar amb ells, sense que generin dèficit comptable.

Els estudiants plantegen aspectes sobre preus i taxes que la Gerenta es compromet a analitzar.

Finalment, una convocatòria de places de PDI

S’acorda de convocatòria de 15 places de professorat lector, amb els seus criteris i calendari.

S’està negociant amb els representants sindicals el sistema de reconeixement de la dedicació del PDI.

S’aprova una simplificació dels autoinformes per a l’avaluació de l’activitat docent del PDI, es redueix el nombre de comissions avaluadores i s’introdueixen millors garanties per a les persones.

Docència: planificació dels cur 2014-15 i una qüestió sobre els titulats

S’aprova l’oferta de places d’accés a estudis de grau i màster per al curs 2014-15, així com un grapat de memòries de màster.

Membres del Consell de Govern demanen engegar accions a escala de l’Estat per tal que es prengui consciència dels problemes en licitacions europees, on titulats en enginyeria a Espanya, amb estudis de 5 anys, són assimilats als de 3 anys d’Europa, la qual cosa els fa obtenir en la competició qualificacions més baixes que les que els correspondria.

Aspectes reglamentaris

S’aproven tots documents presentats. Tanmateix, sorgeix una petita dialèctica sobre l’escassa representació del PDI no permanent als òrgans dels departaments. El Secretari General respon que en el programa electoral del rector no hi figurava cap modificació d’estatuts, però que està obert a escoltar els conflictes que es poden donar en determinades unitats (en especial les d’Arquitectura) i buscar-hi solucions.

Des del Consell de Govern: 17/12/2013 Imprimeix aquesta informació

Un consell de Govern de tràmit amb un punt de l’ordre del dia important: l’informe del rector

Pla de treball del Consell Interuniversitari de Catalunya

A la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) de desembre la conselleria va presentar el seu pla de treball per al 2014:

 • Noves iniciatives legislatives (lleis de la Ciència i de l’AQU).
 • Nou pla d’orientació universitària.
 • Revisió de la programació.
 • Consorci de serveis universitaris de Catalunya (administració electrònica, serveis TIC, central de compres, programa conjunt de suport als estudis interuniversitaris, programa de suport a la mobilitat d’estudiantat i professorat per a titulacions d’oferta reduïda al sistema).
 • Internacionalització.
 • Transferència de coneixement.
 • Governança.

Per a accedir a un contracte de professorat lector caldrà complir un requisit de desvinculació prèvia

El rector va informar de l’existència d’un acord en l’àmbit del CIC segons el qual s’aplicaria un requisit de desvinculació (LUC) per a l’accés a contractes de lectorat i de professorat permanent laboral (agregat i catedràtic).

La CRUE discuteix amb el ministre com aixecar la taxa de reposició per poder convocar places

El tema ‘estrella’ de la reunió de la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CRUE) va ser la taxa de reposició (addicional onzena). Es va parlar d’una taxa de reposició dinàmica, és a dir, fixar les limitacions econòmiques no pas sobre el nombre de places que surten a concurs, sinó sobre la massa salarial (capítol 1). En tot cas, hi ha una consciència generalitzada de la gravetat de la situació (entrada de professorat jove), que, a més, es pot perllongar un parell d’anys.

Per últim, el ministre Wert abordà directament en el seu informe el tema i proposà la creació d’un grup de treball per esmorteir el problema, tot modificant la LOM-LOU en la part no orgànica (la impressió del rector és que això només seria aplicable a places de promoció).

Comença les seves tasques la Comissió Rectora de la UTG de l’ETSEIB

Al seu informe, el rector va anunciar que la posada en marxa de la Comissió Rectora de la UTG de l’ETSEIB haura de poder permetre vehicular els desacords respecte a la UTG.

Qüestions pressupostàries

Es va aprovar la pròrroga del pressupost (quin remei). En el punt “Assumptes de tràmit” es va treure el tema dels quinquenis 2013: el professorat que té avaluat positivament un quinquenni al 2013, veurà que se li pagarà a partir del 2014. Aquest tipus de decisió, que permet tancar l’exercici econòmic del 2013 més sanejat, té certes implicacions en temes d’IRPF de les quals, tal i com es va comentar al Claustre, caldria informar de forma explícita el PDI afectat.

Aquesta informació ha estat elaborada pels membres del Consell de Govern en representació de la candidatura “Vers una universitat pública amb futur”.

Butlletí 100 (Desembre 2013) Imprimeix aquesta informació

100 butlletins d’UpiC Imprimeix aquesta informació

Aquest és el butlletí d’UpiC número 100. El número 1 es va publicar el mes de març de 1993. Prèviament, s’havien difós diverses circulars, aquell mateix curs acadèmic i en els dos anteriors. De fet, els documents fundacionals de la nostra associació són de 1989. Així, doncs, UpiC complirà 25 anys el proper mes de juny de 2014.

Recomanem la relectura de la declaració de creació d’UpiC, [enllaç: www.upc.es/upic/hemeroteca/llibre-groc-1989.pdf ]
on es pot constatar el paral·lelisme entre la situació d’aquell moment i l’actual. Aleshores parlàvem de “l’endinsament de la UPC en un període diferent” caracteritzat per “la reforma de l’ensenyament universitari”, “els estatuts de la UPC” i la seva modificació, “l’elecció de rector i la renovació del claustre”, i manifestàvem la nostra preocupació pel present i el futur de la universitat, tot resumint les qüestions més punyents en 10 punts, el primer dels quals era “la renúncia dels poders públics a finançar suficientment la universitat” (alguns dels altres 9 punts, si no tots, tenen encara avui en dia un reflex ben evident).

Nou rector, nova etapa a la UPC Imprimeix aquesta informació

Tot el procés que es va iniciar amb  la convocatòria d’eleccions a rector i ha culminat en la presa de possessió d’Enric Fossas el proppassat 2 de desembre ha constituït un exercici democràtic del qual ens hem de congratular. El fet que es presentessin quatre candidatures va ser un exponent de la voluntat de compromís amb la institució per part de la nostra comunitat. A més, va permetre que la campanya electoral es configurés com un procés de debat i aportació d’idees ben convenient per a la nostra universitat.

El to que ha caracteritzat la campanya, en les dues voltes, el valorem molt positivament, així com també que el candidat que no va assolir la majoria en la segona volta demanés en el seu missatge d’agraïment als membres del cos electoral que col·laboressin “amb esperit constructiu amb el nou equip de govern”.

La confrontació de programes no ha derivat, per tant, en enfrontaments personals o de col·lectius i es donen les condicions perquè a la UPC es pugui articular l’ampli consens necessari per consolidar el futur de la nostra universitat a partir d’una situació i  un entorn tan difícils com els actuals.

Constatem, amb satisfacció, una àmplia coincidència entre els objectiu d’UpiC i els del programa que ha obtingut la majoria electoral. Totes les actuacions que vagin en la  línia de foment de la UPC i del sistema universitari públic tindran el nostre suport; les que s’hi oposin, la nostra crítica. Aquesta ha estat fins ara i volem que sigui sent una de les formes que la nostra associació serveixi a la UPC.

PGE 2014 en R+D+i: el trencament del Sistema Estatal de Ciència i Tecnologia Imprimeix aquesta informació

PGE 2014 en R+D+i: el trencament del Sistema Estatal de Ciència i Tecnologia

Una de les conseqüències de les polítiques econòmiques adoptades a Espanya en els últims anys ha estat la reducció sistemàtica de la despesa en ciència i tecnologia. Una dada eloqüent és que, mentre al 2009 la despesa en R+D+i (funció 46 dels PGE) era del 0,92% del PIB, al 2014 només és del 0,59%. Això suposa una caiguda de la despesa del 36%, als nivells de despesa del 2001.

Els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2012 es van qualificar com l’atac més gran al sistema científic i tecnològic estatal des de l’arribada de la democràcia. Aquell any, la retallada va ser de 2.000 M€, un 26,4% del pressupost de l’any anterior. El capítol 7 (transferències de capital) va patir una caiguda superior al 34%. Això va afectar al Pla Estatal de R+D+i, les quotes a organismes de recerca internacionals, i els programes de recursos humans (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal i beques/contracte FPI).

Els PGE de 2013 van afegir una retallada de 461 M€, amb una caiguda d’un 11,7% de la despesa real (capítols 1 a 7). Passem per tant d’una despesa en R+D+i de quasi 10.000 M€ en 2009 a menys de 6.000 M€ en 2013. Una caiguda en la despesa, per tant, del 40% que suposa necessàriament el trencament del sistema estatal de ciència i tecnologia.

Aparentment, els PGE 2014, anunciats com “els pressupostos de la recuperació” suposen un aparent redreçament de la situació, ja que s’ha produït un augment de la despesa de 146,9 M€, i un augment de la funció 46 del PGE d’un 1,3%. Cal dir, però, que aquest augment és inferior a la inflació prevista, i que en aquest augment estan inclosos el 104 M€ injectats al juliol de 2013 per evitar el col·lapse del CSIC i permetre la convocatòria del Pla Estatal, i el rescat pendent del CSIC de 75 M€. Per tant, hem de concloure que les retallades al finançament de la ciència i la tecnologia continuen el 2014.

El Pla Estatal de R+D+i sota mínims

El quadre adjunt mostra l’evolució de la despesa en el Pla Estatal de R+D+i des de l’any 2007. S’ha desglossat en tres blocs:

 • Capítol 7 (transferències de capital), que recull el finançament a Universitats i Organismes Públics de Recerca (OPRs).
 • Capítol 8 (actius financers), que inclou els crèdits reemborsables dels que són beneficiàries fonamentalment les empreses. Cal dir que més de la meitat dels recursos d’aquest capítol no s’executen, la qual cosa suposa una retallada addicional.
 • Fons d’Investigacions Sanitàries, depenent de la Seguretat Social.

Evolucio despesa R+D+i

La convocatòria de 2012 pressupostava 405 M€ en capítol 7, dels quals 50 destinats a beques, per finançar projectes de tres anys de durada i quatre de finançament. Aquesta quantitat es va demostrar insuficient, i es van haver d’injectar recursos addicionals al Pla, i fer el finançament en tres anys. Als PGE de 2013 l’assignació a capítol 7 es va retallar fins a 337 M€, tot mantenint 50 M€ per beques. Al juliol de 2013 es va haver d’aprovar un crèdit addicional de 79 M€ per a poder convocar el pla, que no es va convocar fins al 30 de setembre de 2013, quan hauria d’haver-se convocat el desembre de 2012.

Tot i que s’ha comprovat que amb menys de 400 M€ no es pot convocar el Pla Estatal, al PGE de 2014 la partida de capítol 7 només ha pujat fins a 347 M€. Esperem que el Pla Estatal de R+D+i de 2014 es convoqui l’abans possible, malgrat que tot apunta a què no es convocarà en la seva data ordinària de desembre de 2013.

L’estrangulament del sistema de ciència i tecnologia

A les retallades del Pla Estatal que acabem de descriure cal afegir-hi la delicada situació dels Organismes Públics de Recerca, essent la més delicada la del CSIC. El Consell té un dèficit estructural de 150 M€, que ha fet que els seus gestors consideressin el tancament d’activitats si no arribava un crèdit addicional de 100 M€. També cal afegir que el programa Ramón y Cajal ha patit una retallada important, i que el programa Juan de la Cierva (JdC) s’ha substituït per programes de contractació postdoctoral de dos anys, en comptes dels tres anys del JdC. Finalment, els crèdits retornables per a recerca a les empreses gestionats pel CDTI han patit una retallada important, que és encara més gran si es considera que gran part d’aquesta partida no s’executa.

Tot plegat ens porta a la conclusió de que el Govern estatal, tot i que manifesta de paraula que la ciència i la tecnologia són prioritàries, està estrangulant el sistema de ciència i tecnologia espanyol. Cal dir que aquest escanyament del sistema, realitzat en menys de cinc anys, suposa un retrocés de més d’una generació, tal i com denuncien els sindicats, plataformes i associacions d’investigadors, societats científiques i rectors integrats a la Carta por la Ciencia, a més de la majoria de partits polítics.

Aquest article s’ha elaborat a partir d’informació i contingut del document PGE 2014- I+D+i. Un sistema roto, elaborat per la Secció Sindical del CSIC de CC OO el 9 d’octubre de 2013.

Enllaços

Presentació pressupostos 2014
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Documents/LIBROAMARILLO2014.pdf

Informes COSCE sobre PGE en R+D+i
http://www.cosce.org/informes.htm

Nota informativa CCOO sobre l’informe
http://www.fsc.ccoo.es/webfscmadrid/Sectores:Administracion_General_del_Estado:Actualidad:526191–Los_Presupuestos_Generales_del_Estado_2014_de_I+D+i._Un_sistema_roto

Convocatòria Pla Estatal 2013
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf

Fòrum precarios sobre convocatòria JdC
http://www.precarios.org/forumthread90911

Col·lectiu Carta por la Ciencia
http://conimasdmasihayfuturo.com/carta-por-la-ciencia/

 

Situació del PDI temporal en la convocatòria de projectes del Plan Nacional 2013 Imprimeix aquesta informació

El passat dia 6 de novembre va sortir publicada, després de mesos d’espera, la convocatòria per sol·licitar projectes d’I+D+i del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 i presenta variacions significatives respecte als programes del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.  En primer lloc es recollien en aquesta convocatòria dos programes:

 • Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento
 • Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

En el primer cas es tracta d’un programa que substitueix el programa de “Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada” del període 2008-2011.

En el segon cas es tracta de projectes orientats a cobrir algun dels reptes de la societat identificats a l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
 2. Seguretat, qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima.
 3. Energia segura, sostenible i neta.
 4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 5. Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos y matèries primes.
 6. Canvis i innovacions socials.
 7. Economia i societat digital.
 8. Seguretat, protecció i defensa.

En tots dos casos les bases reguladores de la convocatòria publicades al BOE (http://www.boe.es/2013-11616 i http://www.boe.es/2013-11617) indiquen al punt 2 de l’article 16 que una de les prioritats és:

2. Fomentar los proyectos de investigación dirigidos por investigadores jóvenes, con trayectorias científicas prometedoras y que se inician en la dirección de proyectos.

No obstant això, a l’article 18, on es detallen els requisits específics del personal investigador, trobem que tant els investigadors principals (IP) com els integrants del grup d’investigació hauran de garantir la seva vinculació amb l’entitat sol·licitant durant tot el temps que duri el projecte sol·licitat. L’única excepció a aquesta regla que contempla el BOE és la dels investigadors Ramon y Cajal, sempre i quan es presentin com a investigadors principals conjuntament amb un altre IP que sí compleixi els requisits de vinculació.

La clàusula recollida en l’article 18 deixa fora de la direcció de projectes i fins i tot de la possibilitat de formar part dels equips d’investigació el PDI amb vinculació temporal que renova el seu contacte anual o bianualment.

A la UPC es troben en aquesta situació els col·lectius següents:

– Professorat agregat interí

– Professorat lector

– Personal investigador post-doctoral

– Personal ajudant

– Personal investigador en formació

– Professorat associat

Tot i que en la convocatòria existeix la possibilitat de demanar projectes per 1, 2 i 3 anys, la realitat és que en el cas de figures com el professorat agregat interí que renova el seu contracte cada curs acadèmic no és factible ni tan sols demanar un projecte d’un any de durada. El cas de col·lectius com els agregats interins i els lectors, que tenen entre les seves funcions i obligacions la realització de recerca de qualitat, aquesta limitació és especialment alarmant, ja que els investigadors perden possibilitats de guanyar currículum i competitivitat. Així mateix, la universitat també perd la possibilitat d’aconseguir una millor posició en la concessió de projectes, donat que es tracta de col·lectius amb una elevada producció científica. La participació del PDI temporal queda relegada a l’equip de treball que té unes responsabilitats i implicacions clarament inferiors.

L’única solució que el ministeri ha donat a aquesta problemàtica és que el representant legal de l’entitat sol·licitant, en el moment de la firma de la sol·licitud del projecte, es faci responsable que el personal temporal mantingui una relació contractual amb l’entitat durant la duració del projecte (Preguntes freqüents). En l’última convocatòria, amb presentació de sol·licituds entre l’11 i el 26 de novembre, el vicerectorat de la UPC no va sortir com a garant del PDI temporal, i nombrosos investigadors amb dedicació a temps complet a la universitat van quedar fora d’una de les principals fonts públiques de finançament de la recerca. Esperem que en el futur la posició oficial de la nostra universitat davant el Ministeri sigui la de demanar la supressió o, al menys, la relaxació d’aquestes restriccions i que, en tot cas, es faci tot el possible per ajudar el nostre personal a formular, dirigir i participar en projectes de recerca, i obtenir tot el finançament públic possible.

No t’ho perdis! (desembre 2013) Imprimeix aquesta informació

El rector de la UOC, PDI funcionari de la UPC, contra el model funcionarial

“L’èxit de l’estudiant és imputable a l’alumne, però el seu fracàs també és responsabilitat de la universitat. Aquesta és la filosofia de les universitats nord -americanes. El que no té cap sentit  és l’estructura funcionarial d’aquí”

“Segurament la universitat presencial haurà de disminuir. El nombre d’estudiants no creixerà a Catalunya, la subvenció pública no augmentarà i les noves generacions adoptaran nous hàbits. Si  no ho volem afrontar, tindrem un problema. I amb el model funcionarial,que és obsolet, no té solució.

“…la universitat no ha sabut generar un reconeixement soci al, potser pel fet de ser burocràtica i funcionaritzada”.

Entrevista a,  Josep A. Planell, rector de la UOC i PDI funcionari de la UPC, Hem de buscar la filantropia per finançar l’educació, ARA Barcelona, 24/11/2013. http://www.ara.cat/premium/societat/Josep-Planell-Hem-filantropia-leducacio_0_1035496563.html

 

Un panorama desolador para los investigadores

“El panorama de la investigación en España es realmente desolador: se recortan las partidas drásticamente, se retrasan arbitrariamente las convocatorias de becas y proyectos, se cambian las normas a mitad de una convocatoria. A este ritmo España va a perder definitivamente el tren de la investigación. Lo estamos viendo con nuestros jóvenes investigadores, la mejor generación que ha tenido nunca este país: se van y difícilmente volverán. Los que se quedan encuentran un panorama deprimente, sin apenas oportunidades. El precio que pagaremos por ello será altísimo, no les quepa ninguna duda.”

Marc Noy (CU de la UPC), El País, 25/06/2013.

 http://elpais.com/elpais/2013/06/21/opinion/1371825310_719248.html

 

Universidad y precios arbitrarios

“El coste de una carrera es muy desigual en España; las tasas se fijan por criterios políticos.”

“En Catalunya, el Govern señala que sus universidades tienen más calidad que las del resto de España y que buscan un sistema equitativo: no es justo que las rentas más altas paguen lo mismo que las más bajas por los estudios universitarios, señalan. Al final, la educación superior se ha encarecido para el 70% de las familias de Catalunya el último curso.”

“Y la calidad de las universidades, ¿está ligada a su precio? Es cierto que los centros catalanes quedan en una mejor posición en los rankings… pero también están en una mejor posición en los rankings –mucho mejor– las universidades alemanas, y todas son gratuitas, o las francesas, y prácticamente ninguna supera los 1.000 euros de matrícula”.

“El ministerio permitía aumentar los precios hasta que el estudiante asumiera el 25% del coste de su carrera. Y aquí ha llegado otro dilema. España carece de una contabilidad analítica en los campus que aclare el coste de cada grado universitario”.

La Vanguardia, 26/08/2013.

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/08/26/pagina-20/92352296/pdf.html?search=el%20acceso%20a%20la%20educacion%20superior

Una dada val més que mil imatges (desembre 2013) Imprimeix aquesta informació

Participació a les eleccions a rector a la UPC: D’acord amb la ponderació del vot per sectors, en aquestes eleccions (2013) la participació total ha estat del 54,6% a la primera volta i del 53,9% a la segona volta. En la majoria de col·lectius la participació ha sigut superior a la d’altres universitats del nostre entorn immediat (per una correcta comparació cal tenir en compte que les darreres eleccions de la UPC són les primeres on tot l’estudiantat de doctorat ha estat transferit del col·lectiu EST al col·lectiu PDI-B).

Participacio_eleccionsrector1

Participacio_eleccionsrector4