Convocatòria de plenari Imprimeix aquesta informació

La Comissió Permanent d’UpiC ha acordat convocar un plenari de l’associació el  dimecres 15 de gener a les 10h. El plenari es celebrarà a l’Aula 28.8 de l’ETSEIB.

Ordre del dia:

– Renovació de la Comissió Permanent i dels càrrecs directius

– Pla de treball d’UpiC en aquesta nova etapa

Butlletí 99 (octubre 2013) Imprimeix aquesta informació

Dimarts, 29 d’octubre: la UPC elegeix rector Imprimeix aquesta informació

Les eleccions de rector sempre són molt importants per a la Universitat. Però la importància d’aquestes és excepcional, ja que la UPC ha passat i passa, a causa de les retallades que comprometen seriosament el seu futur, per moments molt difícils.
Per tirar endavant cal l’encert i el compromís de tota la comunitat universitària, que s’hauria de manifestar, en primer lloc, en la més alta participació en les votacions el dia 29.
Esperem del nou rector, d’acord amb els principis en què es basa UpiC, que defensi i fomenti la UPC com a universitat pública de qualitat, accessible a tothom que tingui la capacitat i la voluntat d’estudiar-hi, amb un sistema de govern que faci possible l’aportació i la responsabilització de tots els membres de la comunitat universitària de la UPC.
Ens congratulem del to constructiu que, en general, caracteritza les campanyes. Amb els programes, les respostes als qüestionaris promoguts per les juntes i els comitès i per un col·lectiu de membres del Claustre, els actes i les trajectòries acadèmiques i de política universitària de cada candidat, tots els membres de la comunitat tenen elements de judici per decidir el vot.
UpiC, com en ocasions anteriors, no demana el vot per a un candidat específic, tot i que podem tenir la certesa que cap membre de la nostra associació és neutral en aquestes eleccions. Sigui quin sigui el resultat, i com hem fet sempre, no actuarem com a oposició sistemàtica ni com a suport incondicional del rector elegit, sinó que informarem i opinarem en la línia que ens caracteritza, segons el que en cada ocasió ens sembli millor per a la UPC.

Un Consell de Govern que hauria de ser de tràmit es converteix en un últim intent de fer aprovar documents que no estan prou treballats i que l’equip rectoral actual no arribarà a poder aplicar Imprimeix aquesta informació

La reunió del Consell de Govern (CdG) del dia 8 d’octubre va ser maratoniana, va durar des de les 9h del matí fins a ben tocades les 16h. Si bé és cert que hi havia bastants punts a tractar, val a dir que les motivacions principals en la dilació del Consell van ser:
– un informe del rector llarg, però sense novetats,
– la presentació al CdG de propostes que no havien estat prou consensuades prèviament a les comissions corresponents,
– una interminable discussió sobre la UTG de l’àmbit de l’Enginyeria Industrial de Barcelona.
En alguns casos, el resultat és l’aprovació en votacions molt ajustades de documents que l’equip rectoral actual no arribarà a poder aplicar.

Informe del rector. Es va centrar en la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i poca cosa més. Una hora sencera per explicar tot allò que ja coneixíem pel TNvespre: la situació pressupostària és molt delicada; patirem una nova retallada de 636 milions d’euros; s’ha produït una petita baixada del nombre d’estudiants matriculats en els centres fora de BCN, en l’àmbit de l’edificació i en el de l’enginyeria civil; no han arribat els diners de la convocatòria de projecte del Plan Nacional de I+D+i de 2012; continuarà la congelació de places de personal al 2014; les eleccions a rector seran el 29 d’octubre, per evitar que coincideixin amb una possible vaga general d’educació del dia 24; agraïment als candidats que es presenten a rector; mapa de titulacions: cal reduir el nombre d’entrades als graus (res de nou); el CIC es proposa tractar el model de governança de les universitats, a petició dels rectors(!); el Govern fa la enèsima proposta d’elaboració de Llei de la Ciència a Catalunya; es mantindran les proves d’accés a la universitat de forma unificada a tot el sistema català; i els problemes causats per la llei Wert quant a la immersió lingüística: la UPC proposa un acord de govern contra aquest atac i que intervingui la Xarxa Vives; i es demana un cop més la transferència de la gestió de les beques des de Madrid. Finalment, el rector fa un resum d’entrevistes variades, i explica que ha reorientat la GUNI (Global University Network for Inovation, una iniciativa conjunta de la UPC amb la Unesco i la Universitat de la ONU) ja que la UPC no pot assumir les despeses que comporta: així doncs, la GUNI deixarà d’estar en mans de la UPC per passar a ser una activitat conjunta de totes les universitats a través de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) i traslladarà la seva seu a l’Hospital de Sant Pau.

L’informe, però, va aportar algunes novetats rellevants:
1. La proposta de contractació de PDI dins el pla Serra i Húnter sortirà l’1 de gener de 2014 en comptes del setembre 2013.
2. La UPC obre la possibilitat de modificar el procediment quan convoqui places de lector: no serà forçós publicar-les al DOGC, però sí a la pàgina web de la UPC. (Això no sembla ajustar-se gaire al requisit de publicitat que imposa l’article 48.3 de la LOU i tampoc sembla molt necessari, atès que la UB acaba de publicar consursos de lector al DOGC -el 2 de setembre passat- sense que hagi passat res de dolent).
3. S’ha signat un protocol d’intencions amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per al possible trasllat de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) a un nou edifici. Això permetria vendre l’edifici actual (sempre després del trasllat) i rebaixar el dèficit de la UPC.

En el torn obert de paraules se li va preguntar al rector pel nombre de sol·licituds de beques equitat (que enguany tot l’estudiantat d’enginyeria podia i havia de sol·licitar si no volia veure el preu de la matrícula augmentar substancialment), per la gestió del rectorat en el tema del grau d’experimentalitat dels crèdits a la UPC (és a dir, en el sobtat augment dels preus de matrícula) i pels acomiadaments de professorat associat de l’estiu passat.

Temes econòmics. La gerent va informar que per al pressupost 2013 hi ha una disminució de transferència corrent de la Generalitat. Se li pregunta quina és la xifra de dèficit anual previsible. La gerent contesta que no ho sap: com a mínim, els 8M€ del 9,7% de la nova retallada. En referència a la resolució del TSJC sobre la paga extra meritada pel personal laboral de la UPC, la gerent diu que no sap com pagar: no té els diners.

Tancament d’edificis per Nadal. Hi havia postures encontrades: qui no volia tancar i qui volia tancar dues setmanes. Al final, desgavell de votació i solució salomònica (es tanca una setmana) i contradictòria (dos dels dies de tancament són lectius segons el calendari de la UPC).

Twitter treu fum: concessió de la Medalla d’or de la UPC a l’expresident del Consell Social. Va estar clar des del primer moment que no hi hauria consens. Les intervencions van ser totes crítiques amb l’expresident i el seu paper en l’acomiadament d’interins. El resultat de la votació secreta va ser de 23 vots a favor, 17 en contra i 5 en blanc. Resulta, si més no, estrany que una distinció tan important es pugui concedir després d’una votació tan igualada i amb tantes veus profundament discrepants.

Discussió sobre l’actualització dels criteris per a l’avaluació del règim de dedicació del PDI. El vicerector Tamarit va presentar una proposta que va ser contestada per diversos membres del Consell de Govern, ja que té efectes retroactius i no ha estat negociada amb els òrgans de representació sindical del PDI. El vicerector insisteix en que només es tracta d’un canvi en els criteris d’avaluació i no de la dedicació docent. Es va haver de sotmetre a votació, i es va aprovar amb 25 vots a favor, 16 en contra i 3 en blanc. Segons sembla, hores d’ara el document ja ha estat denunciat per part del Comitè d’Empresa del PDI-L.

Creació de la UTG de l’àmbit de l’Enginyeria Industrial de Barcelona. Sense dubte, aquest és el punt que va portar més temps de debat (dues hores, rellotge en mà). El rector anuncia que la Junta d’Escola ha votat en contra. També indica que la directora li va demanar que retirés aquest punt de l’ordre del dia del CdG, però el rector no es sent compromès a fer-ho. I la discussió comença i s’allarga, amb valoracions sobre la necessitat urgent de reorganització causada per l’acomiadament d’interins, la competència de la gerència en aquest afer, i el paper de l’opinió del PDI en un tema estrictament organitzatiu del PAS, entre molts altres aspectes. Finalment es vota i s’aprova la creació de la UTG per 21 vots a favor, 14 en contra i 8 en blanc. No podem deixar de manifestar que considerem molt desgraciat el fet que una iniciativa d’aquest calat hagi sigut objecte de discussions, acusacions i votacions com les que han tingut lloc, i que en alguns moments fins i tot han pogut alimentar un cert enfrontament entre PDI i PAS que mai no hauria de donar-se. La gestió dels serveis administratius de la universitat és competència de la gerència, però això no significa que aquests temes no s’hagin de plantejar amb el màxim consens, sentit comú i responsabilitat.

Docència i estudiants. Hi va haver una certa discussió en referència a la verificació d’alguns màsters universitaris, però tots van ser ratificats. També es va arribar a una solució de mínims en relació a l’obligació de cursar 18 ECTS en un centre estranger que consta en el reglament d’estudis d’algun centre docent. Finalment, el rector va retirar la proposta de Reglament de Règim Disciplinari dels estudiants de la UPC.

Altres assumptes. Presentació de la Unitat de Valorització (sic), tarifes dels productes corporatius, resolució de l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat funcionar (sexennis CNEAI), aprovació de 9 reglaments d’organització i funcionament d’unitats bàsiques, resolució de la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2013; actualització del llistat de revistes i congressos notables de la UPC, esmena al Pla de Viabilitat Econòmica de la UPC, creació d’un nou grup de recerca i baixa d’un grup de recerca, creació del Consell assessor dels estudis d’enginyeria en disseny industrial i desenvolupament del producte (EDIDP), participació de la UPC a l’Associació Barcelona Clúster Nàutic, informe del pla plurianual d’inversions en edificis existents 2013, pla d’estabilització de PDI laboral temporal a temps complet, actualització del sistema de punts d’activitat acadèmica del PDI, esmenes i recursos a la concessió de complements addicionals de recerca del PDI, i modificacions de la relació de llocs de treball del PAS.

Butlletí 98 (octubre de 2013) Imprimeix aquesta informació

Encarar un futur difícil Imprimeix aquesta informació

Després d’un curs convulsiu, les imminents eleccions a rector o rectora haurien de donar pas, com a condició necessària per afrontar una etapa eriçada de dificultats, a un nou mandat caracteritzat per una estratègia ben definida i que tingui el suport molt àmpliament majoritari de la nostra comunitat universitària.

Algunes veus han suggerit que per assolir aquest objectiu caldria que hi hagués una sola candidatura, cosa que requeriria, és clar, un pacte preelectoral, perquè no tenim a la UPC, potser afortunadament, cap figura carismàtica que pugui suscitar una adhesió general.

Però, el pacte preelectoral pot ser una solució? Quins serien els agents d’aquest pacte i en nom de qui el farien? Com reaccionaria la comunitat, que constitueix el cos electoral, davant d’un pacte d’aquestes característiques?

Creiem que, avui, desgraciadament, una unitat preelectoral seria merament fictícia. La UPC necessita que se li ofereixin orientacions estratègiques clares, i que es confrontin en un debat constructiu, perquè la situació no permet vaguetats ni mitges tintes. El punt de partida de la unitat, en una situació tan complicada com l’actual, no pot ser la mera juxtaposició de persones de sensibilitats i projectes diferents, sinó la construcció d’una proposta programàtica, d’un projecte en defensa de la millora de la nostra universitat com a servei públic, que obtingui el suport majoritari de la comunitat, perquè és la comunitat la que decidirà i no pas ningú en nom seu.

Totes les persones que compleixen les condicions per presentar-se poden fer-ho, sense que ningú no els hagi de donar permís. I totes i, en particular, aquelles que han fet saber, més o menys obertament, la intenció de presentar-se, tenen una història, amb més o menys accions i més o menys omissions. I cada candidatura, uns orígens i uns col·lectius que la promouen. Per tot plegat, les candidatures expressen el que podem denominar sensibilitats diverses en relació amb la política universitària a la UPC. És obvi, per tant, que cap d’elles pot demanar a les altres que renunciïn, a favor de la que ho demana, per assolir així una unitat abans de les eleccions. En particular, creiem que l’absència d’una candidatura que sintonitzi amb els principis i les orientacions que obtingueren el suport majoritari en les darreres eleccions al Claustre Universitari causaria estranyesa en la nostra comunitat i marcaria molt negativament el procés electoral.

La unitat que necessitem per encarar el futur l’ha de forjar el nou rector, o la nova rectora, amb la voluntat de no excloure, de no desqualificar, d’escoltar i fer seves les propostes vàlides pel seu contingut, amb independència que les proposi una o altra persona o un o altre col·lectiu i també d’incorporar les persones disposades a treballar per la UPC, sense excloure-les per cap judici apriorístic.

Aquesta actitud, tanmateix, no seria suficient. Caldria també que tingués una resposta adient per part de les opcions que no resultin majoritàries. Tenim la convicció que això no sols és indispensable, sinó que també és possible, perquè a hores d’ara tothom deu ser conscient que les dificultats que patim no són passatgeres i que només sumant esforços podrem superar-les.

Van passant els mesos, i… què fem? Imprimeix aquesta informació

Hauran passat més de vuit mesos des que al febrer un nombrós grup de representants del PDI, PAS i estudiantat demanà la convocatòria d’una reunió extraordinària del Claustre Universitari per discutir i votar la necessitat d’avançar l’elecció de nou rector al mes de maig, fins a la convocatòria actual, que preveu que l’elecció tindrà lloc el proper 24 d’octubre en primera volta i, si hi ha més de dos candidats i calgués fer una segona volta, el 7 de novembre. És curiós que la votació en primera volta coincideixi amb una possible vaga general a l’ensenyament de tot l’estat, mentre que la votació en segona volta coincidiria amb l’aniversari de la Revolució d’Octubre a Rússia.

Per a què han servit tants endarreriments? Què ha guanyat la nostra universitat amb aquest retard? Si repassem breument els fets, veiem que la necessitat d’eleccions era palesa en començar l’any 2013, i que els mesos transcorreguts no han servit per treballar junts per millorar la situació de la UPC, sinó per tensar més l’ambient sense avançar en la solució dels greus problemes que ha d’afrontar la nostra universitat.

Breu descripció de fets i dates:

 • Finals de febrer: un nombrós grup de claustrals demana avançar al maig les eleccions a rector.
 • Mitjans de març: el rector denega la convocatòria amb l’argument que, en no haver-se reunit encara el Claustre en sessió constituent, els claustrals electes encara no són tals.
 • Primers d’abril: en un procés sense precedents, les juntes de tots els centres docents de la UPC, així com també altres unitats, aproven declaracions contra decisions rellevants de l’equip de govern de la universitat.
 • Mitjans d’abril: el Claustre Universitari aprova mocions anàlogues a les dels centres docents.
 • Primers de maig: el rector anuncia eleccions anticipades a l’octubre.
 • Mitjans de maig: el Claustre Universitari vota massivament (tot i que no prou) a favor de la convocatòria immediata d’eleccions a rector el mes de juny (160 vots a favor, 79 en contra, 10 blancs i 3 nuls).

Els arguments esgrimits in extremis, el mes de maig, per no convocar les eleccions van ser la precipitació (que no hauria estat tal si s’hagués atès la petició feta el mes de febrer) i la necessitat de dur a terme un debat. Avui constatem que l’aital debat no ha tingut lloc i, en canvi, en els darrers mesos han tingut lloc, si més no, tres esdeveniments molt rellevants:

 1. L’acomiadament d’un bon nombre de PAS interí i de professorat associat. Aquests acomiadaments, a més del mal causat a les persones afectades, han estat d’una magnitud tal que han forçat la reorganització precipitada d’algunes unitats de serveis i la reassignació d’urgència de la docència d’alguns departaments (en aquest cas, sense ni tan sols una planificació i reorganització a termini mitjà). Aquestes actuacions s’han dut a terme contra la opinió de les unitats acadèmiques que havien aprovat mocions al respecte i contra el mandat aprovat pel Claustre Universitari.
 2. L’augment d’un 10% dels preus de matrícula dels estudis d’enginyeria [1]. Els mitjans de comunicació han coincidit a indicar el rector de la nostra universitat com a promotor d’aquesta iniciativa, sense que s’hagi produït cap desmentiment públic. També en aquest cas, la iniciativa era contraria al mandat del Claustre, que en el seu moment havia aprovat “demanar a les administracions que mantinguin l’esforç de finançament del sistema universitari públic i no recorrin a un augment dels preus públics en uns moments tan difícils per a l’economia d’estudiants i famílies.”
 3. L’augment de la previsió de dèficit per aquest any 2013.

Al nostre entendre és una llàstima que hagin passat tants mesos durant els quals no s’ha pogut posar fil a l’agulla per afrontar la reducció del dèficit 2013 de forma àmpliament debatuda, planificada i sistemàtica. A més, amb aquest calendari electoral, el rector que surti elegit disposarà de poc temps per analitzar a fons i elaborar amb cura i amb debat el pressupost per al 2014, i això tampoc no és bo per a la institució. Per altra banda, dels debats sobre el mapa de titulacions i canvis en l’estructura de les unitats de la UPC, no se n’ha sabut res de res.

Esperem, al menys, que l’existència de diversos candidats converteixi la campanya electoral en un període de reflexió per a tots nosaltres i, ara sí, en un debat col·lectiu que no sigui sinònim d’enfrontament sinó de millora de les propostes, i que aquest procés sigui el principi d’una forma de treballar més participativa, transparent i planificada.

Nota
[1] Finalment, els preus de les matrícules de les enginyeries han mantingut la seva pujada, però la Generalitat, arran de l’enrenou generat, que va conduir a una resolució del Parlament, ha promès que els estudiants que ho demanin obtindran una “beca” que compensarà la pujada, però només en el cas de les primeres matrícules.

Resum del Consell de Govern del 19/07/2013: res de l’altre dijous a part de tornar a sentir que la gerent té el nivell retributiu 30 Imprimeix aquesta informació

Decret de preus
És una llàstima que un acord per unanimitat del Consell de Govern sobre l’especificitat territorial i experimental de la UPC redundi en un increment de preus de les matrícules. Si bé a hores d’ara la Generalitat ha obert una via per a evitar-ho parcialment (es manté l’increment del preu de les matrícules posteriors a la primera), el procediment és rocambolesc (cal que cada estudiant ho demani) i vàlid només per un any. La lectura positiva deu ser el reconeixement indirecte de la necessitat d’incrementar l’aportació pública dels ingressos de les universitats. En xifres, l’increment de matrícula podria aportar alguns milions d’euros.

Economia
De l’informe del rector cal esmentar que les universitats poden participar al fons de l’Estat per tal de reduir els retards en els pagaments de les administracions públiques (Real Decret 8/2013 de 28/06/2013). S’aplicarà als deutes a proveïdors i la Generalitat assumeix el retorn d’aquests diners; amb la qual cosa es redueix el considerable deute que té amb la UPC. Com que la Universitat ha decidit no incloure els pagaments a petits proveïdors en aquets mecanisme, des de “Vers …” es demana el perquè d’aquesta decisió, ja que els diners que la UPC destinarà a aquests pagaments s’haurien pogut dedicar a reduir el deute corresponent a l’IRPF, que té un cost molt important en interessos (i que no pot entrar al pla del govern, d’acord amb el que estableix el decret). Gerència respon que ho fa per evitar que aquests pagaments a petits proveïdors s’endarrereixin fins a mig any com, suposadament, passaria si s’incloguessin al pla del Ministeri d’Hisenda.

La renovació de la pòlissa de crèdit que vencia el mes de juliol ha acabat en èxit relatiu: es renova amb la mateixa quantitat fins a 31 de desembre, i amb 5 milions menys a partir d’aleshores.

Estructura
UTG de l’EPSEB: Pràcticament no hi ha objeccions a la creació de la UTG. Tanmateix, atès que en el document hi apareixen alguns increments salarials que es contraresten amb l’estalvi resultant de l’acomiadament d’interins, des de “Vers …” i sobre la base de la catastròfica situació econòmica es demana que, si bé es reconeguin aquests increments, no s’executin fins a l’exercici següent a aquell en què s’hagi tancat amb dèficit zero. La gerent, a part de remarcar que ella té nivell 30, fa un discurs on sembla que intenti plantejar la qüestió com si es tractés d’un enfrontament entre PDI i PAS. S’acaba votant la proposta de “Vers…”, amb un resultat de 12 vots a favor de la proposta, 18 en contra i 12 en blanc; per tant es desestima. Representants del PAS argumenten el seu vot en blanc per la general manca de transparència en l’assignació de places.
Modificació de la RLT: Argumentant un estalvi als serveis generals es planteja una modificació de la RLT. Tampoc es pot aprovar per consens i es procedeix a votació amb un resultat de 18 vots a favor, 11 en contra i 7 en blanc.

Màsters: oferta definitiva 2013-14
Sorprenentment, el document que es presenta ha anat evolucionant al llarg del matí! Els criteris que s’havien acordat fa un any s’han anat aplicant amb dades actualitzades fins l’últim moment i s’han flexibilitzat fins a reduir a quatre el nombre de màsters que es tanquen. S’ha aprovat per àmplia majoria.

Rendiment de comptes de les candidatures “Vers una universitat pública amb futur” Imprimeix aquesta informació

Amb motiu de l’inici d’un nou curs acadèmic i d’acord amb el compromís contret [enllaç a http://www.upcambfutur.cat/qui-som/], retem comptes de l’activitat de les persones electes a les candidatures “Vers una universitat pública amb futur”, des de les passades eleccions a Claustre.

Pel què fa al Claustre Universitari:

 • Es va presentar una esmena a la composició de la Comissió Permanent del Claustre per tal que es mantinguessin uns percentatges de representativitat conformes al pes de cadascun dels sectors que constitueixen el Claustre, la qual va obtenir el suport majoritari i es va aprovar. També es va propiciar una candidatura de consens per aquesta comissió, que va ser votada àmpliament.
 • Es va reclamar la difusió en obert de les sessions del Claustre, cosa que es va aconseguir.
 • Al claustre constituent, en coordinació amb el personal d’administració i serveis i amb els estudiants, es varen presentar i defensar tres mocions relatives al manteniment dels llocs de treball del PAS interí i de professorat associat a temps parcial, el rebuig de l’Acord amb la Generalitat de Catalunya per al compliment de l’equilibri i sostenibilitat financera de la UPC, i en contra del pressupost 2013 de la UPC. Totes tres van ser aprovades amb un ampli suport.
 • Es va donar suport a una iniciativa dels estudiants d’avançament de les eleccions i amb un nombre més que suficient de signatures es va aconseguir la convocatòria d’un Claustre extraordinari per discutir i votar l’avançament de les eleccions a rector.
 • En aquest Claustre extraordinari vàrem donar suport a les argumentacions del primer signant de la sol·licitud, l’estudiant Marçal Mascaró; però, malgrat obtenir el suport d’una àmplia majoria del Claustre (160 vots a favor, 79 en contra, 10 blancs i 3 nuls), el nombre de vots a favor no va ser suficient per aconseguir eleccions al mes de juny.

Pel què fa al Consell de Govern:

 • De la candidatura de “Vers … ” al Claustre en va sorgir una candidatura al Consell de Govern que va obtenir un suport majoritari i va ser elegida integrament.
 • En una primera sessió del Consell de Govern es va aconseguir endarrerir l’acomiadament d’interins i qüestionar el d’associats a temps parcial sobretot a les escoles d’Arquitectura. Malgrat es va intentar modificar el pressupost per evitar-ho, no vàrem ser capaços d’evitar els acomiadaments perquè gerència i equip rectoral van rebutjar, qualificant-la d’impossible, tota proposta alternativa que vàrem presentar.
  Aquests fets mostren que, per tal d’actuar efectivament en el govern de la Universitat, no és suficient participar en els òrgans de govern, sinó que cal tenir-ne la responsabilitat.
 • Es varen plantejar alternatives per redreçar la situació econòmica però el rector Giró va respondre que no era el moment de considerar-les, ja que les va qualificar com part d’un programa de govern per a les properes eleccions.
 • Els acomiadaments esmentats s’han volgut justificar en base a les gravíssimes dificultats econòmiques. Aleshores, davant la proposta d’increments en els sous d’alguns llocs de treballs relacionats amb la creació de noves UTG’s o modificacions dels serveis generals, com que els increments esmentats han estat prou raonats, a les comissions del Consell de Govern, per part de la Vicegerència de Personal i Organització, hem acceptat el seu reconeixement ; però hem reclamat que no s’apliquin fins l’exercici següent a aquell en què s’aconsegueixi l’equilibri pressupostari. No vàrem reeixir en la proposta.
 • S’ha demanat un Consell de Govern extraordinari per a donar compliment a una de les mocions del Claustre que enteníem que no s’havia considerat: la denúncia de l’acord amb la Generalitat de Catalunya per a no incloure al pressupost de 2013 el dèficit de 2012. El resultat del Consell es va prendre per consens i va consistir en un redactat reclamant a la Generalitat de Catalunya un increment de les seves aportacions; increment justificat en el caràcter experimental de la UPC i el la seva distribució territorial.
 • Hem reclamat claredat i transparència en les relacions amb els centres de la corona UPC. En particular hem qüestionat, per aquesta raó i en sintonia amb membres del CdG de l’àmbit de l’arquitectura, però sense èxit, la participació de la UPC (en substitució de la Fundació Politècnica de Catalunya) a l’Institut d’Arquitectura Avançada de Barcelona – Fundació Privada. Tanmateix, després ha calgut aprovar despeses extraordinàries (uns 40.000€) a causa de la dissolució de la Fundació privada Institut d’Arquitectura de Barcelona, de la qual la UPC n’era patró.

En general hem tingut una actitud crítica en front del contingut de força propostes de l’equip de govern atès que, havent anunciat el rector l’avançament d’eleccions, pensem que la seva actuació no hauria hagut d’incidir en temes que van més enllà del funcionament ordinari de la Universitat.