Com ens afecten el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i la “Llei d’acompanyament”

Reducció retributiva
S’autoritzarà el govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal […] que poden afectar, preferentment […], les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent (LP, article 34).
El PDI laboral no podrà optar al complement per mèrits de recerca, ja que té consideració de complement de productivitat i aquesta mena de complements no seran reconeguts durant el 2012 (LP, article 28.1).

Eliminació dels ajuts dels plans d’acció social i concilia
Es suspendran tots els ajuts del pla d’acció social (ajuts per estudis universitaris, premis de jubilacions i ajuts per menjar, entre d’altres) (LP, article 33).
Es suspendran amb caràcter indefinit les millores relatives a la prestació econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de premis per vinculació o antiguitat (LA, disposició addicional 6).
S’eliminarà la reducció d’un terç de la jornada amb el 100% de retribucions per tenir cura d’un fill durant un màxim d’un any a partir del finiment del permís de maternitat (en el futur comportarà una reducció proporcional de retribucions). (LA, article 77)
Es reduiran de 9 a 6 els dies de permís per assumptes personals (LA, article 76.3).

Augment de la jornada laboral del PAS
A la pràctica, s’obligarà les universitats a equiparar la jornada laboral del PAS (35 hores per setmana) a l’establerta per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat (37’5 hores), ja que “quan la jornada ordinària de les universitats sigui inferior, el departament competent en matèria d’Universitats adequarà la seva aportació econòmica a la universitat, per evitar que l’impacte econòmic de la jornada inferior en proporció a la reglamentària esmentada sigui amb càrrec als pressupostos de la Generalitat” (LA, disposició addicional 12).

Modificació dràstica del Pla Serra i Húnter
Es modificarà el Pla Serra Húnter (la font bàsica per finançar les places d’estabilització del professorat) en un sentit difícilment compatible amb la LOU i l’autonomia universitària, per tal de contractar “candidats que disposin de credencials internacionals d’alt nivell en docència i recerca, mitjançant convocatòries obertes que afavoreixin la concurrència dels millors aspirants en un ampli entorn d’institucions d’arreu del món, incloses les de Catalunya”. Correspondrà “al Govern de la Generalitat determinar, si escau i mitjançant Acord, les percepcions econòmiques que […] pugui percebre el personal acadèmic que ha accedit a un contracte del Pla Serra Húnter” (LA, disposició addicional 17).

Restriccions desiguals
Les entitats del Programa de centres de recerca de Catalunya (CERCA) i la Fundació Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), quedaran
exceptuats de mesures com la prohibició de creixement de massa salarial i complements de productivitat del personal laboral, la limitació en les retribucions del personal directiu i la limitació en l’augment de la despesa de personal (LP, disposició addicional 18).

Universitats privades
Es modificarà la Llei d’Universitats per tal que tots els rectors i rectores de les universitats privades formin part de Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en igualtat amb els de les universitats públiques (LA, article 71).
I aquesta Junta “ha d’acordar mesures de contenció de la despesa, de reducció del dèficit, d’equilibri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables a les universitats públiques […]” (LP, disposició addicional 19).

Aquesta entrada ha esta publicada en Upic. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.