6 consells per ser feliç

Avui vull donar-te uns consells molt pràctics per ser feliç i per ajudar-te a desenvolupar la teva autoestima. Si segueixes llegint, t’adonaràs que no és tan difícil aconseguir la felicitat. Aplicant el que vas a aprendre aquí, podràs sentir-te més lliure, ple i alegre, i deixaràs de dependre dels factors externs.

La felicitat depèn principalment de tu, i de la teva forma de veure les coses. És alguna cosa que va a néixer des del teu interior, i per tant, no depèn dels quals uns altres facin. L’autoestima també és alguna cosa que es va a desenvolupar dins de tu, depenent del que tu facis. A continuació et vaig a proporcionar 6 consells que t’ajudaran a ser més feliç, i a desenvolupar la teva autoestima.

Continua llegint

Publicat dins de Salut | Comentaris tancats a 6 consells per ser feliç

Empreses d’enviaments i el sector de la logística

Per parlar sobre els enviaments express cal començar per considerar que aquesta és una solució que ha sorgit com a conseqüència dels nous hàbits de consum de les persones, igual que l’eclosió del comerç electrònic, la qual cosa ha significat una major demanda dels enviaments a domicili.

Tenint molt en compte l’anterior, els enviaments d’aquesta classe són cada vegada més necessaris i per aquesta mateixa raó, des del sector de la logística s’ha treballat d’una manera important per garantir que el creixement dels envios baratos sigui encara major, en ampliar les xarxes d’emmagatzematge i transport.

Continua llegint

Publicat dins de Comerç | Comentaris tancats a Empreses d’enviaments i el sector de la logística

A quina edat es pot aplicar un tractament d’ortodòncia?

Una de les preguntes més comunes que es fan al moment de parlar sobre els tractaments d’ortodòncia invisalign barcelona, es troba relacionada amb l’edat del pacient, ja que no hi ha massa claredat respecte al moment precís per aplicar aquesta classe de procediment en el cos.

Ara bé, on sí s’havia de ser molta èmfasi, és que un tractament d’ortodòncia es pot realitzar-se el pacient es va fer el canvi de les dents de llet per les dents definitives, la qual cosa significa que en termes aproximatius, això es dóna entre els 12 i 13 anys d’edat.

Continua llegint

Publicat dins de Salut | Comentaris tancats a A quina edat es pot aplicar un tractament d’ortodòncia?

Com ens afecten el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i la “Llei d’acompanyament”

Reducció retributiva
S’autoritzarà el govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal […] que poden afectar, preferentment […], les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent (LP, article 34).
El PDI laboral no podrà optar al complement per mèrits de recerca, ja que té consideració de complement de productivitat i aquesta mena de complements no seran reconeguts durant el 2012 (LP, article 28.1).

Eliminació dels ajuts dels plans d’acció social i concilia
Es suspendran tots els ajuts del pla d’acció social (ajuts per estudis universitaris, premis de jubilacions i ajuts per menjar, entre d’altres) (LP, article 33).
Es suspendran amb caràcter indefinit les millores relatives a la prestació econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de premis per vinculació o antiguitat (LA, disposició addicional 6).
S’eliminarà la reducció d’un terç de la jornada amb el 100% de retribucions per tenir cura d’un fill durant un màxim d’un any a partir del finiment del permís de maternitat (en el futur comportarà una reducció proporcional de retribucions). (LA, article 77)
Es reduiran de 9 a 6 els dies de permís per assumptes personals (LA, article 76.3).

Augment de la jornada laboral del PAS
A la pràctica, s’obligarà les universitats a equiparar la jornada laboral del PAS (35 hores per setmana) a l’establerta per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat (37’5 hores), ja que “quan la jornada ordinària de les universitats sigui inferior, el departament competent en matèria d’Universitats adequarà la seva aportació econòmica a la universitat, per evitar que l’impacte econòmic de la jornada inferior en proporció a la reglamentària esmentada sigui amb càrrec als pressupostos de la Generalitat” (LA, disposició addicional 12).

Modificació dràstica del Pla Serra i Húnter
Es modificarà el Pla Serra Húnter (la font bàsica per finançar les places d’estabilització del professorat) en un sentit difícilment compatible amb la LOU i l’autonomia universitària, per tal de contractar “candidats que disposin de credencials internacionals d’alt nivell en docència i recerca, mitjançant convocatòries obertes que afavoreixin la concurrència dels millors aspirants en un ampli entorn d’institucions d’arreu del món, incloses les de Catalunya”. Correspondrà “al Govern de la Generalitat determinar, si escau i mitjançant Acord, les percepcions econòmiques que […] pugui percebre el personal acadèmic que ha accedit a un contracte del Pla Serra Húnter” (LA, disposició addicional 17).

Restriccions desiguals
Les entitats del Programa de centres de recerca de Catalunya (CERCA) i la Fundació Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), quedaran
exceptuats de mesures com la prohibició de creixement de massa salarial i complements de productivitat del personal laboral, la limitació en les retribucions del personal directiu i la limitació en l’augment de la despesa de personal (LP, disposició addicional 18).

Universitats privades
Es modificarà la Llei d’Universitats per tal que tots els rectors i rectores de les universitats privades formin part de Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, en igualtat amb els de les universitats públiques (LA, article 71).
I aquesta Junta “ha d’acordar mesures de contenció de la despesa, de reducció del dèficit, d’equilibri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables a les universitats públiques […]” (LP, disposició addicional 19).

Publicat dins de Upic | Comentaris tancats a Com ens afecten el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i la “Llei d’acompanyament”

Notícies de la taula rodona Present i futur de la universitat com a servei públic

Aquest és un resum dels temes tractats:

Evolució de la universitat espanyola a les darreres dècades

La universitat en aquestes darreres dècades ha progressat molt:

  • Accés: en la quantitat d’estudiants, i en l’equitat de l’accés.
  • Recerca: en quantitat i en nombre de cites, que és un indicador de qualitat.
  • Docència: la seva qualitat mai no l’ha mesurada ningú, no se sap quants i quins estudiants aprenen ni què aprenen.

En el context de prosperitat econòmica que ha caracteritzat la segona meitat del segle XX, s’han produït dos esdeveniments crucials: la incorporació de la dona al treball i la participació social i l’extensió de l’accés a l’estudi i, en particular, a la universitat. (J. Tugores)

En tot cas, existeix una tensió en el si de la universitat entre la funció docent i la funció de recerca. Globalment, les dues funcions estan indissolublement lligades, però al nivell individual de cada professor, les dues funcions poden no tenir res a veure. Aquesta és una qüestió que no s’està abordant. És possible que sigui convenient segregar les dues funcions, si més no, a la major part d’universitats. (J. Carabaña)

El paper de la universitat com a servei públic

Perquè la universitat és un servei públic i convé que ho segueixi sent?

  • Perquè en invertir en ensenyament universitari s’obté un augment de la productivitat i l’eficiència que beneficia el conjunt del país.
  • Perquè, en front a la universitat privada, la universitat pública significa la garantia d’un accés més democràtic als estudis universitaris i, per tant, més equitat, cohesió i mobilitat social.

Tanmateix, cal matisar aquesta millora: Espanya és un país on es donen grans desigualtats socials. Aquesta situació està molt vinculada amb la manca de formació professional qualificada, la qual cosa comporta una polarització entre les persones amb estudis universitaris i les que no en tenen. En aquest sentit, doncs, la universitat a Espanya té més una funció elitista que de servei públic. (A. Recio)

Els perills del model cap al que estem caminant

Mercantilització o parasitisme
El canvi que s’està produint, això que anomenem mercantilització, es caracteritza per un gran parasitisme del sistema públic per part del mercat. La privatització, en realitat, consisteix a posar la universitat pública al servei del mercat. És el mateix fenomen que passa amb les grans empreses espanyoles: tret de les empreses públiques privatitzades (Telefònica, n’és un exemple prototípic), les grans empreses (ACS, etc.) parasiten l’administració: netegen els carrers de les nostres ciutats, construeixen carreteres, gestionen aeroports, etc. (A. Recio)

Recerca i interessos privats
Tanmateix, en el cas de la recerca, la convivència d’una orientació de servei públic amb una de servei privat és més raonable (J. Carabaña).
La recerca també hauria de ser pública: perquè això permet fer recerca sense el biaix dels interessos comercials i perquè amb diners públics no s’haurien de generar patents privades. (A. Recio)

Competència
Hi ha diverses fonts de descontentament (comparació amb les universitats d’elit, rankings, etc.), que estan empenyent-nos cap a una solució competitiva. La competència s’està venent com la resposta neoliberal per a tot, i també per a la universitat. En lloc de plantejar l’ensenyament com un servei públic, es planteja una orientació final mercantilitzadora dels estudiants, de l’avaluació de la universitat, etc. (J. Carabaña)

Recerca i competència
La cultura dominant a la universitat és la d’elit competitiva per als recursos i el prestigi personal. Això no és bo per a la recerca. La recerca hauria de ser una tasca col·laborativa i no competitiva. Cal construir una cultura més col·lectiva i social entre el professorat universitari. (A. Recio)

Avaluació i cultura universitària
En aquest sentit, és molt negativa la cultura avaluadora que s’està imposant, on l’avaluació no la fan els experts en la matèria de què es tracti, i per això es fa mitjançant paràmetres, i de forma fragmentada. Aquesta forma d’avaluació està pervertint els fonaments morals de l’exercici de la professió. Els incentius estan substituint els sentiments morals, sense els quals l’avaluació per iguals no funciona. Avaluar per indicadors que, a més, no són els adequats (ningú no avalua l’actuació docent d’un professor anant a escoltar les seves classes, sinó per indicis i prestacions concretes que poden ser erronis), genera corrupció i porta a la perversió dels objectius. (J. Carabaña)

Elitisme
La universitat pública segueix sent necessària avui, quan assistim a la “rebel·lió de les elits” contra el seu procés democratitzador. Aquesta rebel·lió està orientant tots els processos socials cap a un model en el qual les decisions estan en mans d’unes elits globals i es pretén que a cada país hi hagi un grup de simples gestors sense capacitat per a pensar ni dur a terme un model diferent. En particular, també la universitat es vol orientar en aquesta direcció. Però, al contrari, cal que la universitat segueixi formant els professionals que donen vida al teixit econòmic real (que no és el de les grans corporacions), capaços de prendre decisions, de generar noves idees, etc. (J. Tugores)

Excel·lència versus qualitat
La persecució de l’excel·lència com objectiu és conceptualment elitista i comporta la fragmentació del sistema. En aquest sentit, l’excel·lència no té per objectiu la millora de la qualitat. (J. Tugores)

Fragmentació
Estem davant un perill de fragmentació, a causa de les contradiccions entre dos objectius diferents: l’excel·lència i la universalitat. De fet, aquesta polarització ja s’està manifestant, si més no en perfils i situacions molt diferents entre el professorat, universitats de primera i de segona, estratificació de l’estudiantat que estudia una carrera o una altra en funció del seu origen social,… Amb les retallades, aquesta polarització pot augmentar, a causa de l’augment del copagament i també pel retorn de la massificació a les aules. (J. Calero)

Cal mantenir el paper de servei públic

No ens podem permetre la deriva mercantilista de la universitat pública perquè:

  • La inversió en capital humà dóna resultats a llarg termini.
  • Els joves investigadors estan marxant del país.
  • La meritocràcia, per imperfecta que sigui, és socialment desitjable.
  • I, sobretot, perquè ens hem de preguntar quin tipus de societat volem, i si creiem en la cohesió social i l’equitat, i en donar a les persones possibilitats de progressió professional.
Publicat dins de Upic | Comentaris tancats a Notícies de la taula rodona Present i futur de la universitat com a servei públic